Lieferungen - 274577-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Druckpapier

2019/S 112-274577

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa
02-903
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
Opole
45-085
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
Kraków
31-542
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
Bydgoszcz
85-950
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
Warszawa
00-918
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
Warszawa
00-400
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
Rzeszów
35-959
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Prokuratura Okręgowa w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
Katowice
40-042
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Krotoszyńska 37
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ul. Rakowiecka 2A
Warszawa
00-993
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Hoża 76/78
Warszawa
00-682
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
Warszawa
02-222
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
Olsztyn
10-575
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
ul. Łobzowska 67
Kraków
30-038
Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://centrum.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: realizacja zadań na potrzeby administracji rządowej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa papieru w formacie A3 i A4 o różnej gramaturze na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/06
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197630
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru w formacie A3 i A4 o różnej gramaturze na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy wykaz papieru i ilości zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowi sumę ilości papieru dla poszczególnych Jednostek objętych zamówieniem centralnym.

3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 9 000,00 PLN, na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 718 721.71 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejsca dostaw papieru dla Jednostek uczestniczących w postępowaniu zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru w formacie A3 i A4 o różnej gramaturze na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy wykaz papieru i ilości zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowi sumę ilości papieru dla poszczególnych Jednostek objętych zamówieniem centralnym.

3. Okres gwarancji i rękojmi za wady na dostarczany papier wynosi 12 miesięcy licząc od daty każdorazowej dostawy.

4. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w zależności od zgłaszanych potrzeb Jednostek. Każda Jednostka może składać zamówienia niezależnie od innych Jednostek. W ciągu miesiąca przewiduje się nie więcej niż pięć dostaw dla każdej Jednostki i każdej jej delegatury/jednostki organizacyjnej oddzielnie, przy założeniu, że wartość jednostkowej dostawy będzie przekraczać 500 PLN netto.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zespołu min. 3 osób dedykowanych do obsługi Jednostek w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Jedna osoba może być odpowiedzialna za współpracę z maksymalnie pięcioma Jednostkami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi wykaz osób przydzielonych do obsługi poszczególnych Jednostek. Osoba dedykowana do obsługi Jednostki obsługuje również jej delegatury/jednostki organizacyjne.

6. W ramach wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawca zapewni transport i rozładunek zamówionego papieru do wskazanych miejsc dostaw, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonego papieru do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionych pracowników poszczególnych Jednostek i jej delegatur/jednostek organizacyjnych.

7. Zestawienie ilości papieru dla poszczególnych Jednostek zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Podane w zestawieniu ilości są ilościami szacunkowymi, które Jednostki zamierzają zrealizować w okresie obowiązywania umowy i nie stanowią zobowiązania Jednostek do zakupu papieru w ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ. Umowy zawarte zostaną do wysokości środków zabezpieczonych przez Jednostki na sfinansowanie zamówienia.

8. Jednostkom przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów papieru, a także zmiany na inny papier wymieniony w formularzu asortymentowo-cenowym (załączniku nr 2 do SIWZ), nawet wstępnie niezapotrzebowany przez daną Jednostkę, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy (maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy).

9. Jednostki mają prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. Zakres zamówienia zostanie zrealizowany w co najmniej 50 % ogólnej wartości umowy każdej Jednostki. Zakup pozostałej ilości papieru zależeć będzie od potrzeb Jednostki. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania pełnych wartości szacunkowych zapotrzebowań Jednostek określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

10. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania zawrze z Wykonawcą w imieniu każdej z Jednostek oddzielnie umowy, według Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy cząstkowej / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Jednostki mają prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. Zakres zamówienia zostanie zrealizowany w co najmniej 50 % ogólnej wartości umowy każdej Jednostki. Zakup pozostałej ilości papieru zależeć będzie od potrzeb Jednostki. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania pełnych wartości szacunkowych zapotrzebowań Jednostek określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, że zamówienie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie jest częściowo współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umów do dnia 30.6.2020 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w Rozdziale VI Podrozdziale II SIWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 037-082788
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa papieru w formacie A3 i A4 o różnej gramaturze na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
ul. ks. Hugona Kołłątaja 4
Łomianki
05-092
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 718 821.71 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 897 827.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,

b) spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.1) - III.1.3).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1,

2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zamawiający nie wykluczy wykonawcy z postępowania i ile uzna, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, za wystarczające przedstawione dowody jakich mowa powyżej. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni mu poprzez stosowne wezwanie, możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1, składa wraz z ofertą Jednolity Dokument Zamówienia.

7. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX Podrozdziale I pkt 2 SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 8 do SIWZ,

2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ,

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

4) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą,

5) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII Podrozdziale I pkt 1 ppkt 3 SIWZ,

7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie inna niż pieniężna,

8) Oświadczenie zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 2, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, stanowiące potwierdzenie, że zaoferowany przez Wykonawcę papier spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i posiada wymagane certyfikaty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019