Lieferungen - 274717-2019

13/06/2019    S112    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Jonkowo: Niederflurbusse

2019/S 112-274717

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Jonkowo
Nationale Identifikationsnummer: REGON: P-510743166
Postanschrift: ul. Klonowa 2
Ort: Jonkowo
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-042
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Kołodziejczak
E-Mail: sekretariat@jonkowo.pl
Telefon: +48 896706911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.jonkowo.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego

Referenznummer der Bekanntmachung: GK.271.3.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121400 Niederflurbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch jednostek niskoemisyjnego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym w ramach zadania: „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 260 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wykonania zamówienia (dostawy):

Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, POLSKA, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch jednostek niskoemisyjnego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym w ramach zadania: „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo”.

2. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego 2 szt. niskopodłogowych autobusów transportu publicznego, jednej marki, jednego typu i wersji, identycznych pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, wyposażenia i kolorystyki, o minimalnej liczbie miejsc – 40 każdy, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r., z maksymalnym przebiegiem pojedynczego pojazdu w momencie wprowadzania do ruchu nie większym niż 1 000 km. Kategoria pojazdu M3.

3. Autobusy muszą być fabrycznie nowe (wg definicji z ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475) lub świadectwo homologacji WE.

4. Wraz z autobusami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim dokumentację, w szczególności:

a) wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdów w Polsce,

b) dokumentację techniczną dotyczącą obsługi i naprawy autobusów i jego podzespołów – 3 komplety w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, a w przypadku gdy dokumentacja techniczna autobusu będzie aktualizowana w formie elektronicznej on-line, Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełny do niej bezpłatny dostęp do serwisu przez okres co najmniej 5 lat,

c) pełny katalog części zamiennych autobusu 2 sztuki w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, a w przypadku, gdy dokumentacja techniczna autobusu będzie aktualizowana w formie elektronicznej on-line, Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełny do niej bezpłatny dostęp do serwisu przez okres, co najmniej 5 lat,

d) dokumentację użytkowania dla kierowcy w wersji papierowej w ilości 1 sztuki na 1 autobus.

5. Konstrukcja pojazdów i zastosowane rozwiązania mają gwarantować, co najmniej 10 lat eksploatacji przy założeniu średnio 80 000 km rocznego przebiegu. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone, produkowane seryjnie.

6. Autobusy mają odpowiadać obowiązującym parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2022 z późn. zm.).

7. Konstrukcja nośna autobusów powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej metodą kataforezy zanurzeniowej (KTL). Dopuszcza się zastosowanie innych innowacyjnych materiałów będących efektem prowadzonych badań i postępu technicznego, które dają gwarancje wyższych parametrów użytkowych od wymaganych, a uzasadnienie ich zastosowania zostanie przedstawione przez Wykonawcę.

8. Przedmiot zamówienia winien stanowić własność Wykonawcy, być wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie może toczyć się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest którykolwiek pojazd, nie może stanowić on również przedmiotu zabezpieczenia.

9. Szczegółowy opis wymagań technicznych zawiera Część II SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Liczba miejsc dla pasażerów / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWM.04.04.01-28-0003/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany był przed upływem terminu składania ofert tj. do godziny 11:00 dnia 24.4.2019 r., wnieść wadium o wartości: 35 000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

1) Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika konieczności zrealizowania projektu i osiągnięcia w określonym czasie wymaganych wskaźników powiązanych z zakupem jednostek taboru autobusowego.

2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest kolejnym postępowaniem przetargowym na zakup autobusów. Postępowania wcześniej prowadzone (w tym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp) zostały unieważnione (dwukrotnie z uwagi na brak ofert, a po raz ostatni z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

3) Skrócenie terminu składania ofert nie zakłóca w żaden sposób konkurencji oraz nie wpływa na możliwość złożenia ofert przez Wykonawców. Umożliwia im zrealizowanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 069-161773
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: KRS 0000449641
Postanschrift: Zbyszewo 2
Ort: Zbyszewo
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 76-251
Land: Polen
E-Mail: t.saj@mmi-bus.pl
Telefon: +48 502436931
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 484 744.72 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 260 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2018 poz. 2188 z póź. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019