Dienstleistungen - 275125-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Toruń: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2019/S 112-275125

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Przedzamcze 8
Toruń
87-100
Polen
Kontaktstelle(n): Beata Kmieć
Telefon: +48 564756301
E-Mail: b.kmiec@kpfr.pl
NUTS-Code: PL61

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kpfr.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi - Fundusz Pożyczkowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”

Referenznummer der Bekanntmachung: KPFR/PF/5/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zleconą przez Zamawiającego usługę wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym definiowanym zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. - Fundusz Pożyczkowy, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków projektu Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”, z którego udzielane będą Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy Operacyjnej – Pożyczka. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Pożyczek zostały określone w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka na rozwój z premią” oraz „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka inwestycyjna z premią”, stanowiących załączniki do Istotnych Postanowień Umowy Operacyjnej – Pożyczka.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61
Hauptort der Ausführung:

Województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część I - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Fundusz Pożyczkowy, polegającym na udzielaniu wsparcia finansowego o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka na rozwój” i/lub w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka inwestycyjna” w łącznej wysokości 70 040 000,00 zł z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (co stanowić będzie nie więcej niż 85 % wartości całego Instrumentu Finansowego). Wykonawca jest zobligowany do uzupełnienia Instrumentu Finansowego o wkład własny w wysokości zadeklarowanej na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 15 % tj. 12 360 000,00 zł. Wykonawca w tej części Zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 18 przedsiębiorstw; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 3 przedsiębiorstwa.Udowodnienie/potwierdzenie osiągnięcia w/w wskaźników leży po stronie Wykonawcy. Wskaźniki zostaną uznane za osiągnięte po zweryfikowaniu dokumentów zebranych przez Wykonawcę i ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wykonawca może udzielać wsparcia w postaci obu rodzajów pożyczek lub tylko jednej z nich, w zależności od zapotrzebowania Ostatecznych Odbiorców.

Zamawiający w ramach Umowy Operacyjnej będzie wnosił wkład finansowy z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego w transzach. Szczegółowe zasady przekazywania wkładu finansowego z Funduszu Funduszy w formie transz zostały określone w IPUO.

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia będzie dysponował 3 placówkami działającymi w 3 miejscowościach na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego, w których będzie obsługiwał Ostatecznych Odbiorców, przy czym: a) 3 placówki w całym Okresie Budowy Portfela, b) 1 placówka, po Okresie Budowy Portfela, do końca realizacji Zamówienia. Szczegóły dotyczące funkcjonowania placówek zawiera załącznik do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Przy realizacji Zamówienia czynności związane z analizą wniosków o udzielenie Pożyczki, rozliczeniem i kontrolą Pożyczki, monitorowaniem i windykacją spłat Pożyczki, sporządzeniem sprawozdań z realizacji Zamówienia, będą wykonywane poprzez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca:

1) będzie dokonywał identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w oparciu o metodykę opisaną w OPZ;

2) zapewni, że zasady i warunki stosowane do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Produktu Finansowego;

3) zapewni zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów dotyczącego zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na instrument finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Operacji będzie stosował zasadę proporcjonalnego podziału zysku i ryzyka pomiędzy środkami prywatnymi,

A publicznymi, co zapewni zmniejszenie możliwego konfliktu interesów,

4) zapewni, iż realizacja Zamówienia będzie stanowiła dodatkową działalność

W porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności, co oznacza, iż działalność pożyczkowa związana z realizacją Zamówienia nie zastąpi dotychczasowej działalności Wykonawcy w zakresie udzielania pożyczek dla Ostatecznych Odbiorców.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Pośrednika Finansowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Realizacja wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku” / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Realizacja wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy” / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 170
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w ramach każdej części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowach Operacyjnych. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w danej części zamówienia w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego wkładu. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka na rozwój z premią”, w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka inwestycyjna z premią”, stosowane do podstawowej części Zamówienia oraz Ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.

Skorzystanie z Prawa Opcji jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPKP.01.06.01-04-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium dla części I zamówienia wynosi 56 032,00 PLN. Musi ono być wniesione:

— w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,

— na cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert,

— przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SIWZ.

W przypadku gwarancji musi ona być bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanieZamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61
Hauptort der Ausführung:

Województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część II - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Fundusz Pożyczkowy, polegającym na udzielaniu wsparcia finansowego o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka na rozwój” i/lub w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka inwestycyjna” w łącznej wysokości 51 000 000,00 zł z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (co stanowić będzie nie więcej niż 85 % wartości całego Instrumentu Finansowego). Wykonawca jest zobligowany do uzupełnienia Instrumentu Finansowego o wkład własny w wysokości zadeklarowanej na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 15 % tj. 9 000 000,00 zł). Wykonawca w tej części zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 13 przedsiębiorstw; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku- 2 przedsiębiorstwa

Udowodnienie/potwierdzenie osiągnięcia w/w wskaźników leży po stronie Wykonawcy. Wskaźniki zostaną uznane za osiągnięte po zweryfikowaniu dokumentów zebranych przez Wykonawcę i ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wykonawca może udzielać wsparcia w postaci obu rodzajów pożyczek lub tylko jednej z nich, w zależności od zapotrzebowania Ostatecznych Odbiorców.

Zamawiający w ramach Umowy Operacyjnej będzie wnosił wkład finansowy z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego w transzach. Szczegółowe zasady przekazywania wkładu finansowego z Funduszu Funduszy w formie transz zostały określone w IPUO.

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia będzie dysponował 3 placówkami działającymi w 3 miejscowościach na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego, w których będzie obsługiwał Ostatecznych Odbiorców, przy czym: a) 3 placówki w całym Okresie Budowy Portfela, b) 1 placówka, po Okresie Budowy Portfela, do końca realizacji Zamówienia. Szczegóły dotyczące funkcjonowania placówek zawiera załącznik do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Przy realizacji Zamówienia czynności związane z analizą wniosków o udzielenie Pożyczki, rozliczeniem i kontrolą Pożyczki, monitorowaniem i windykacją spłat Pożyczki, sporządzeniem sprawozdań z realizacji Zamówienia, będą wykonywane poprzez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca:

1) będzie dokonywał identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w oparciu o metodykę opisaną w OPZ;

2) zapewni, że zasady i warunki stosowane do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Produktu Finansowego;

3) zapewni zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów dotyczącego zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na instrument finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Operacji będzie stosował zasadę proporcjonalnego podziału zysku i ryzyka pomiędzy środkami prywatnymi,

A publicznymi, co zapewni zmniejszenie możliwego konfliktu interesów,

4) zapewni, iż realizacja Zamówienia będzie stanowiła dodatkową działalność

W porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności, co oznacza, iż działalność pożyczkowa związana z realizacją Zamówienia nie zastąpi dotychczasowej działalności Wykonawcy w zakresie udzielania pożyczek dla Ostatecznych Odbiorców.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Pośrednika Finansowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Realizacja wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku” / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Realizacja wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy” / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 170
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w ramach każdej części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowach Operacyjnych. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w danej części zamówienia w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego wkładu. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka na rozwój z premią”, w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka inwestycyjna z premią”, stosowane do podstawowej części Zamówienia oraz Ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.

Skorzystanie z Prawa Opcji jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPKP.01.06.01-04-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium dla części I zamówienia wynosi 40 800,00 PLN. Musi ono być wniesione:

— w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,

— na cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert,

— przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SIWZ.

W przypadku gwarancji musi ona być bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61
Hauptort der Ausführung:

Województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część III - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Fundusz Pożyczkowy, polegającym na udzielaniu wsparcia finansowego o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka na rozwój” i/lub w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka inwestycyjna” w łącznej wysokości 22 100 000,00 zł z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (co stanowić będzie nie więcej niż 85 % wartości całego Instrumentu Finansowego). Wykonawca jest zobligowany do uzupełnienia Instrumentu Finansowego o wkład własny w wysokości zadeklarowanej na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 15 % tj. 3 900 000,00 zł). Wykonawca w tej części zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 6 przedsiębiorstw; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1 przedsiębiorstwo.

Udowodnienie/potwierdzenie osiągnięcia w/w wskaźników leży po stronie Wykonawcy. Wskaźniki zostaną uznane za osiągnięte po zweryfikowaniu dokumentów zebranych przez Wykonawcę i ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wykonawca może udzielać wsparcia w postaci obu rodzajów pożyczek lub tylko jednej z nich, w zależności od zapotrzebowania Ostatecznych Odbiorców.

Zamawiający w ramach Umowy Operacyjnej będzie wnosił wkład finansowy z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego w transzach. Szczegółowe zasady przekazywania wkładu finansowego z Funduszu Funduszy w formie transz zostały określone w IPUO.

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia będzie dysponował 3 placówkami działającymi w 3 miejscowościach na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego, w których będzie obsługiwał Ostatecznych Odbiorców, przy czym: a) 3 placówki w całym Okresie Budowy Portfela, b) 1 placówka, po Okresie Budowy Portfela, do końca realizacji Zamówienia. Szczegóły dotyczące funkcjonowania placówek zawiera załącznik do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Przy realizacji Zamówienia czynności związane z analizą wniosków o udzielenie Pożyczki, rozliczeniem i kontrolą Pożyczki, monitorowaniem i windykacją spłat Pożyczki, sporządzeniem sprawozdań z realizacji Zamówienia, będą wykonywane poprzez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca:

1) będzie dokonywał identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w oparciu o metodykę opisaną w OPZ;

2) zapewni, że zasady i warunki stosowane do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Produktu Finansowego;

3) zapewni zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów dotyczącego zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na instrument finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Operacji będzie stosował zasadę proporcjonalnego podziału zysku i ryzyka pomiędzy środkami prywatnymi,

A publicznymi, co zapewni zmniejszenie możliwego konfliktu interesów,

4) zapewni, iż realizacja Zamówienia będzie stanowiła dodatkową działalność

W porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności, co oznacza, iż działalność pożyczkowa związana z realizacją Zamówienia nie zastąpi dotychczasowej działalności Wykonawcy w zakresie udzielania pożyczek dla Ostatecznych Odbiorców.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Pośrednika Finansowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Realizacja wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku” / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Realizacja wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy” / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 170
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w ramach każdej części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowach Operacyjnych. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w danej części zamówienia w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego wkładu. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka na rozwój z premią”, w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka inwestycyjna z premią”, stosowane do podstawowej części Zamówienia oraz Ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.

Skorzystanie z Prawa Opcji jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPKP.01.06.01-04-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium dla części I zamówienia wynosi 17 680,00 PLN. Musi ono być wniesione:

— w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,

— na cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert,

— przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SIWZ.

W przypadku gwarancji musi ona być bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61
Hauptort der Ausführung:

Województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część IV - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Fundusz Pożyczkowy, polegającym na udzielaniu wsparcia finansowego o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka na rozwój” i/lub w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka inwestycyjna” w łącznej wysokości 20 400 000,00 zł z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (co stanowić będzie nie więcej niż 85 % wartości całego Instrumentu Finansowego). Wykonawca jest zobligowany do uzupełnienia Instrumentu Finansowego o wkład własny w wysokości zadeklarowanej na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 15 % tj. 3 600 000,00 zł). Wykonawca w tej części zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 5 przedsiębiorstw; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku- 1 przedsiębiorstwo.

Udowodnienie/potwierdzenie osiągnięcia w/w wskaźników leży po stronie Wykonawcy. Wskaźniki zostaną uznane za osiągnięte po zweryfikowaniu dokumentów zebranych przez Wykonawcę i ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wykonawca może udzielać wsparcia w postaci obu rodzajów pożyczek lub tylko jednej z nich, w zależności od zapotrzebowania Ostatecznych Odbiorców.

Zamawiający w ramach Umowy Operacyjnej będzie wnosił wkład finansowy z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego w transzach. Szczegółowe zasady przekazywania wkładu finansowego z Funduszu Funduszy w formie transz zostały określone w IPUO.

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia będzie dysponował 3 placówkami działającymi w 3 miejscowościach na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego, w których będzie obsługiwał Ostatecznych Odbiorców, przy czym: a) 3 placówki w całym Okresie Budowy Portfela, b) 1 placówka, po Okresie Budowy Portfela, do końca realizacji Zamówienia. Szczegóły dotyczące funkcjonowania placówek zawiera załącznik do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Przy realizacji Zamówienia czynności związane z analizą wniosków o udzielenie Pożyczki, rozliczeniem i kontrolą Pożyczki, monitorowaniem i windykacją spłat Pożyczki, sporządzeniem sprawozdań z realizacji Zamówienia, będą wykonywane poprzez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca:

1) będzie dokonywał identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w oparciu o metodykę opisaną w OPZ;

2) zapewni, że zasady i warunki stosowane do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Produktu Finansowego;

3) zapewni zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów dotyczącego zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na instrument finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Operacji będzie stosował zasadę proporcjonalnego podziału zysku i ryzyka pomiędzy środkami prywatnymi,

A publicznymi, co zapewni zmniejszenie możliwego konfliktu interesów,

4) zapewni, iż realizacja Zamówienia będzie stanowiła dodatkową działalność

W porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności, co oznacza, iż działalność pożyczkowa związana z realizacją Zamówienia nie zastąpi dotychczasowej działalności Wykonawcy w zakresie udzielania pożyczek dla Ostatecznych Odbiorców.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Pośrednika Finansowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Realizacja wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku” / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Realizacja wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy” / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 170
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w ramach każdej części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowach Operacyjnych. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w danej części zamówienia w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego wkładu. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego – Pożyczka na rozwój z premią”, w „Metryce Produktu Finansowego - Pożyczka inwestycyjna z premią”, stosowane do podstawowej części Zamówienia oraz Ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.

Skorzystanie z Prawa Opcji jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPKP.01.06.01-04-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium dla części I zamówienia wynosi 16 320,00 PLN. Musi ono być wniesione:

— w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,

— na cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert,

— przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SIWZ.

W przypadku gwarancji musi ona być bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej.

1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże on, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według innego dokumentu określającego wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych na dzień rozpoczęcia działalności, w następującej wysokości:

— dla I części – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 35 020 000,00 zł,

— dla II części – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 25 500 000,00 zł,

— dla III części – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 11 050 000,00 zł,

— dla IV części – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 10 200 000,00 zł.

2) Wysokość wymaganych kapitałów (funduszy) własnych odpowiada 50 % pierwotnego Wkładu Funduszu Funduszy (tj. bez Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego na podstawie Prawa Opcji), który zostanie wniesiony przez Zamawiającego do Instrumentów Finansowych w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca.

3) W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać posiadanie kapitałów (funduszy) własnych odpowiadających sumie wartości minimalnych kapitałów (funduszy) własnych określonych powyżej dla tych części zamówienia, o które Wykonawca się ubiega.

4) Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną część zamówienia.

2. Warunki w zakresie sytuacji finansowej.

1) Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wniesienia do każdej Inwestycji, Wkładu Pośrednika Finansowego wynoszącego minimum 15 % wartości każdej Jednostkowej Pożyczki udzielanej w ramach realizacji zamówienia, tj.:

— dla I części zamówienia suma Wkładu Pośrednika Finansowego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej niż 12 360 000,00 zł,

— dla II części zamówienia suma Wkładu Pośrednika Finansowego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej niż 9 000 000,00 zł,

— dla III części zamówienia suma Wkładu Pośrednika Finansowego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej niż 3 900 000 zł,

— dla IV części zamówienia suma Wkładu Pośrednika Finansowego w jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej niż 3 600 000 zł.

2) W związku z powyższym Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki pieniężne lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej:

— dla I części zamówienia – 6 180 000,00 zł,

— dla II części zamówienia – 4 500 000,00 zł,

— dla III części zamówienia – 1 950 000,00 zł,

— dla IV części zamówienia – 1 800 000,00 zł.

3) Wysokość wymaganych środków pieniężnych lub zdolności kredytowej odpowiadającej tej kwocie odpowiada 50 % wymaganego Wkładu Pośrednika Finansowego, dla danej części zamówienia, bez uwzględnienia Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego na podstawie Prawa Opcji.

4) W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać posiadanie środków pieniężnych lub zdolności kredytowej odpowiadających sumie minimalnych kwot środków pieniężnych/zdolności kredytowej określonych powyżej dla tych części zamówienia, o które Wykonawca się ubiega.

5) Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumowaniu podlegają wykazane przez każdego z nich środki pieniężne lub zdolność kredytowa.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

7. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wartości podane w jakichkolwiek dokumentach składanych w ramach niniejszego postępowania w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu. Zamawiający wymaga w takim wypadku podania dokładnej daty wystawienia dokumentu i wskazania kursu, po którym dokonano przeliczenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Warunki w zakresie zdolności zawodowej osób.

1) Wykonawca spełni warunki w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia, jeśli wykaże, że w skład zespołu oddelegowanego do wykonania zamówienia będą wchodziły co najmniej osoby posiadające wskazane doświadczenie i wykształcenie i wykonujące następujące funkcje:

a) dla części I zamówienia:

— specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczania – 2 osoby, z których każda posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie sprawozdawczości i rozliczenia projektów Instrumentów Inżynierii Finansowej finansowanych ze środków publicznych i posiada wykształcenie wyższe,

— specjalista ds. analizy ryzyka kredytowego – 2 osoby, z których każda posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej/pożyczkowej przedsiębiorstw, i posiada wykształcenie wyższe,

— specjalista ds. monitoringu i/lub windykacji – 2 osoby, z których każda posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze działań monitoringowych i/lub windykacyjnych, polegających m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, i posiada wykształcenie wyższe,

— specjalista ds. sprzedaży – 2 osoby, z których każda posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla segmentu MŚP, i posiada wykształcenie wyższe.

b) dla każdej z części II, III i IV zamówienia osobno:

— specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczania – 1 osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprawozdawczości i rozliczenia projektów Instrumentów Inżynierii Finansowej finansowanych ze środków publicznych, posiadająca wykształcenie wyższe,

— specjalista ds. analizy ryzyka kredytowego – 1 osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej/pożyczkowej przedsiębiorstw, posiadająca wykształcenie wyższe,

— specjalista ds. monitoringu i/lub windykacji – 1 osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze działań monitoringowych i/lub windykacyjnych, polegającym m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, posiadająca wykształcenie wyższe,

— specjalista ds. sprzedaży – 1 osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla segmentu MŚP, posiadająca wykształcenie wyższe.

2) Dla każdej z funkcji należy wskazać inną osobę.

3) W przypadku złożenia oferty na realizację łącznie części III i IV zamówienia, Wykonawca może wykazać dysponowanie zespołem tylko 4 osób, tj. jedna osoba na każdą wskazaną funkcję. W każdym innym przypadku składania oferty na dwie różne części Wykonawca musi wskazać zespół osób stanowiący sumę zespołów wymaganych dla części, na które składa ofertę (np. składając ofertę na część I i III zamówienia należy wskazać po 3 osoby na każdą funkcję).

2. Warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy.

1) Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek dla przedsiębiorstw z segmentu MŚP, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średnioroczna liczba i wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wyniosła odpowiednio dla:

— I części – min. średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP: 140, min. średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP: 35 mln zł,

— II części – min. średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP: 102, min. średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP: 25,5 mln zł,

— III części – min. średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP: 44, min. średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP: 11 mln zł,

— IV części - min. średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP: 41, min. średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP: 10 mln zł.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

b) posiada/będzie posiadał odpowiednią do wdrożenia instrumentu finansowego strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność dla pośrednika finansowego oraz zapewni, że będą one stosowane przy realizacji całego zamówienia. System stosowany przy realizacji zamówienia powinien obejmować następujące aspekty: planowanie, tworzenie, komunikację, monitorowanie postępów poczynionych w odniesieniu do celów, zarządzanie ryzykiem i kontrole biznesowe;

c) użytkuje/będzie użytkował system księgowy zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie i zapewni, że system ten będzie wykorzystywany przy realizacji całego zamówienia.

d) posiada/będzie posiadał sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli i zapewni, że system ten będzie wykorzystywany przy realizacji całego zamówienia.

e) zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2) Szczegółowe wymogi dotyczące systemu księgowego, kontroli, środków dot. przetwarzania danych osobowych zawiera SIWZ.

3) W przypadku ubiegania się o dwie części Wykonawca jest zobowiązany wykazać posiadanie minimalnego doświadczenia na poziomie stanowiącym sumę poziomów minimalnych wymaganych dla tych części (warunek, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1) lit. a).

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie warunku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1) lit. a), sumowaniu podlega minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP oraz minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub powierzenia realizacji części zadań podwykonawcom Wykonawcy w zakresie warunku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1) lit. b) przedstawiają utworzoną/planowaną strukturę powiązań pomiędzy Wykonawcami/podwykonawcami oraz sposób zarządzania, podziału zadań, komunikacji i monitoringu postępów w realizacji zamówienia.

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku warunku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1) lit. e) warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2,4 i 8 Ustawy Pzp.

6. Oceny spełnienia warunku dokona się na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

7. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.Wartości w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP ((Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu. Wymaga się podania daty i kursu przeliczenia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, w tym warunki zmiany umowy, zawierają Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej Pożyczka, stanowiące załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/07/2019
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/07/2019
Ortszeit: 08:15
Ort:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust.1Pzp). Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust.1a Pzp. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podst. art.24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-2, 4 i 8 Pzp.

Na wezwanie wykonawca złoży:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

2) odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z wł. organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł. organu;

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

8) bilans, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania obejmującego bilans wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności,

9) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;

10) Wykaz osób;

11) Wykaz usług;

12) opis środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę,

13) dokumenty z pkt. 1)-7) powyżej i z par. 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.16 w sprawie rodzajów dokumentów(Dz.U.2016.1126), dot. podmiotu udostępniającego zasoby.

Wymagania dotyczące dokumentów zawiera ww. Rozporządzenie.

Z ofertą wykonawca złoży:

1) JEDZ (w części IV wypełnić tylko sekcję α),

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

3) Formularz Oferty i Biznes Plan,

4) pełnomocnictwa.

W terminie 3 dni od otwarcia ofert Wykonawca składa oświadczenie dot. grupy kapitałowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi przysługują, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych,środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej Ustawy.

2. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy;

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy;

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy-w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

3. Skarga.

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora

Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i/lub 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

a) Województwo Kujawsko-Pomorskie, z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń; Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (56) 6218 243;

b) Minister ds. Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@miir.gov.pl.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych zawiera SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019