Dienstleistungen - 275382-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2019/S 112-275382

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Fax: +48 226014453
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.udsc.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.udsc.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej – Filtr Epidemiologiczny

Referenznummer der Bekanntmachung: 11/USŁUGI SPRZĄTANIA-FILTR EPIDEMIOLOGICZNY/PN/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania czystości polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz sprzątaniu i utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej - Filtr Epidemiologiczny (21-500 Biała Podlaska, ul. Dokudowska 17A).

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie pomieszczeń, wykaz powierzchni do sprzątania) zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 125 874.23 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90914000
77314100
77300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

21-500 Biała Podlaska, ul. Dokudowska 17A, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wymienionych poniżej usług na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców, położonego w miejscowości Biała Podlaska przy ul. Dokudowskiej 17A:

Sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynku Filtra Epidemiologicznego – powierzchnia użytkowa 775,97 m2,

Porządkowanie terenu zewnętrznego otaczającego ww. sprzątany budynek – powierzchnia zieleni 2 275,01 m2 oraz powierzchnia utwardzeń 1 147,44 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu sprzątającego / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.6.2019 r. do dnia 30.6.2020 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 074-175498
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11/USŁUGI SPRZĄTANIA-FILTR EPIDEMIOLOGICZNY/PN/19
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej – Filtr Epidemiologiczny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Impel System Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
Wrocław
53-111
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
Wrocław
53-111
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 124 312.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Świadczenie usług utrzymania czystości wewnątrz budynku oraz terenu zewnętrznego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: http://udsc.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą. Zamawiający przy ocenie ofert Wykonawców będzie stosował procedurę opisaną w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przed złożeniem oferty na wykonanie usług, objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Wykonawca musi złożyć poprzez Platformę zakupową aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 6 SIWZ. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 6 a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, b) w pkt 6 b)–d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (rozdz. VII pkt 11). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Ofertę stanowi: 1) elektroniczny formularz ofertowy (generowany automatycznie w zakładce „Oferty” na Platformie); należy wypełnić zgodnie z Instrukcją Użytkownika znajdująca się na Platformie. 2) kosztorys - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) formularz Oświadczenia, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy załączyć: a) oświadczenie/-a złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, zgodnie z instrukcją zawartą w rozdz. VIII pkt 17 SIWZ; b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale V pkt 3) – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu - zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019