Dienstleistungen - 275385-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 112-275385

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3
Kraków
30-901
Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Telefon: +48 126308059
E-Mail: zam@5wszk.com.pl
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.5wszk.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona fizyczna terenu i obiektów 5 WSZKZP z obsługą systemu alarmowego, urządzeń monitorujących oraz systemu parkingowego

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/ZP/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ i w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 800 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ i w Załączniku nr 1 do SIWZ. LP Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) Kod CPV 1 Ochrona fizyczna terenu i obiektów 5 WSZKZP z obsługą systemu alarmowego, urządzeń monitorujących oraz systemu parkingowego 79710000-4 - Usługi ochroniarskie 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru 34923000-3 - Sprzęt do kontroli ruchu drogowego 98351100-9 - Usługi parkingowe. 5.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających. 5.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.5 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 5.6 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. 5.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5.9 Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5.10 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), osoby mające uczestniczyć w realizować zamówienie (tj. wymagana liczba zatrudnionych na umowie o pracę osób: minimum 3 osoby).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Maksymalny czas dojazdu – grupy interwencyjnej / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ekotrade Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4
Warszawa
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Silesia Ekotrade Sp. z o.o., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pawła Śmiłowskiego 2
Siemianowice Śląskie
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ekotrade Security Sp. z o.o. 00-743 Warszawa ul. Ludwika Nabielaka 6/5
Warszawa
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 800 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 123 713.08 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179–198g)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019