Dienstleistungen - 275632-2019

13/06/2019    S112

Nederland-Groningen: Software en informatiesystemen

2019/S 112-275632

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Groningen
Postadres: Gedempte Zuiderdiep 98
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9711 HL
Land: Nederland
Contactpersoon: Frederik van Dijken
E-mail: aanbestedingen@groningen.nl
Telefoon: +31 503676021

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.groningen.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.groningen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Selectie ‘integraal financieel en HRM-systeem’ – ten behoeve van GGD Groningen

Referentienummer: 96-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft de gunning van 1 overeenkomst aan 1 inschrijver die zorgdraagt voor het op basis van gebruiksrechten ter beschikking stellen van een cloudvoorziening voor een geïntegreerde oplossing voor de financiële administratie en HRM, de implementatie daarvan en het onderhoud en beheer. De te selecteren Inschrijver draagt tevens zorg voor de salarisverwerking.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48700000 Softwarevoorzieningen
48440000 Software voor financiële analyse en boekhouding
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft de gunning van 1 overeenkomst aan 1 inschrijver die zorgdraagt voor het op basis van gebruiksrechten ter beschikking stellen van een cloudvoorziening voor een geïntegreerde oplossing voor de financiële administratie en HRM, de implementatie daarvan en het onderhoud en beheer. De te selecteren Inschrijver draagt tevens zorg voor de salarisverwerking.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie aanbestedingsdocumenten / Weging: n.v.t.
Prijs - Weging: zie documenten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-071994
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: n.v.t.
Benaming:

Selectie 'integraal financieel en HRM-systeem'

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Afas Software bv
Plaats: Leusden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Postbus 781
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AT
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2019