Dienstleistungen - 275725-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Ścinawa: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 112-275725

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 091-219634)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Ścinawa
Rynek 17
Ścinawa
59-330
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Głowacz
Telefon: +48 767400245
E-Mail: aglowacz@scinawa.pl
Fax: +48 767400201
NUTS-Code: PL516

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa projektowania w ramach Kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej

Referenznummer der Bekanntmachung: JRP.271.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przedmiotu zamówienia pn. Kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

— zaprojektowanie i przebudowa sieci ogólnospławnej poprzez zaadoptowanie bądź przebudowę sieci ogólnospławnej na sieć deszczową oraz budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

— zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

— zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Ścinawa.

Szczegółowy zakres planowany do projektowana wskazano w OPZ - PFU.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych zadań przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w formie PFU. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postęp

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 091-219634

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis
Anstatt:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przedmiotu zamówienia pn. Kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

— zaprojektowanie i przebudowa sieci ogólnospławnej poprzez zaadoptowanie bądź przebudowę sieci ogólnospławnej na sieć deszczową oraz budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

— zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

— zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Ścinawa.

Szczegółowy zakres planowany do projektowana wskazano w OPZ - PFU.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych zadań przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w formie PFU. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postęp

muss es heißen:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przedmiotu zamówienia pn. Kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

— zaprojektowanie i przebudowa sieci ogólnospławnej poprzez zaadoptowanie bądź przebudowę sieci ogólnospławnej na sieć deszczową oraz budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

— zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

— zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Ścinawa.

Szczegółowy zakres planowany do projektowana wskazano w OPZ - PFU.

Wprowadza się wykonanie dokumentacji projektowej w dwóch etapach, które każdy kończyć się będzie pozwoleniem na budowę:

1) Etap I – rynek i okolice – obejmujący zakres modernizacji sieci ogólnospławnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Rynek, ul. Mickiewicza do rzeki Zimnica, Grodzka, 1- maja, Orla, ul. Robotnicza do nr 6, ul. Głogowska do nr 3, zakres zgodnie załącznikiem mapowym do OPZ z uwzględnieniem projektów, na które Gmina Ścinawa posiada pozwolenia na budowę.

2) Etap II – pozostała część miasta

„Rozwiązania techniczne, wysokościowe i hydrauliczne zawarte w zakresie ETAPU I muszą być spójne z założeniami do etapu II i muszą zapewnić prawidłowy odbiór i przepływ mediów od początku sieci aż do odbiornika (w przypadku ścieków i deszczówki) bądź do punktu zasilania (w przypadku sieci wodociągowej).”

Szczegółowy zakres planowany do projektowana wskazano w OPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych zadań przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przedmiotu zamówienia pn. Kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Zaprojektowanie i przebudowa sieci ogólnospławnej poprzez zaadoptowanie bądź przebudowę sieci ogólnospławnej na sieć deszczową oraz budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

Zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Ścinawa.

Szczegółowy zakres planowany do projektowana wskazano w OPZ - PFU.

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania zawarte w SIWZ w tym programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie dotyczącym zaprojektowania przedmiotu zamówienia oraz przekazania produktów umowy stanowiącym załącznik Szczegółowego opisu Zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektant musi zapewnić wykonanie prac zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy - projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności

Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do użytku przez osoby fizyczne, w tym pracowników zamawiającego, w związku z art. 29 ust. 5 i 6 Pzp zobowiązuje się wykonawcę do projektowania spełniając kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w formie PFU. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

muss es heißen:

Wprowadza się wykonanie dokumentacji projektowej w dwóch etapach, które każdy kończyć się będzie pozwoleniem na budowę:

1) Etap I – rynek i okolice – obejmujący zakres modernizacji sieci ogólnospławnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Rynek, ul. Mickiewicza do rzeki Zimnica, Grodzka, 1- maja, Orla, ul. Robotnicza do nr 6, ul. Głogowska do nr 3, zakres zgodnie załącznikiem mapowym do OPZ z uwzględnieniem projektów, na które Gmina Ścinawa posiada pozwolenia na budowę.

2) Etap II – pozostała część miasta

Rozwiązania techniczne, wysokościowe i hydrauliczne zawarte w zakresie Etapu I muszą być spójne z założeniami do etapu II i muszą zapewnić prawidłowy odbiór i przepływ mediów od początku sieci aż do odbiornika (w przypadku ścieków i deszczówki) bądź do punktu zasilania (w przypadku sieci wodociągowej).

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania zawarte w SIWZ w tym programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie dotyczącym zaprojektowania przedmiotu zamówienia oraz przekazania produktów umowy stanowiącym załącznik Szczegółowego opisu Zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektant musi zapewnić wykonanie prac zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy - projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Informacja do pkt. II 2.7):

1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia zamówienia podst. wraz z uzyskaniem pozw. na budowę: 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy na projekt.

3. Termin sprawowania nadzoru autorskiego: do dnia zakończenia prac budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonywaną dokumentację, nie dłużej niż do 30.6.2023 r.

muss es heißen:

Informacja do pkt. II 2.7):

1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

2. Przewidywany termin zakończenia zamówienia podstawowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy na projektowanie, z tym, że termin zakończenia etapu 1 – 15.11.2019 r.

3. Termin sprawowania nadzoru autorskiego: do dnia zakończenia prac budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonywaną dokumentację projektową i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej niż do 30.6.2023 r.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 27/06/2019
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Dodatkowe informacje do sekcji II.2.4

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Na terenie inwestycji występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną tzn. istniejącą siecią wodociągową, siecią teletechniczną i siecią energetyczną. W/w sieci przewiduje się zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci.

Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do użytku przez osoby fizyczne, w tym pracowników zamawiającego, w związku z art. 29 ust. 5 i 6 Pzp zobowiązuje się wykonawcę do projektowania spełniając kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Zamawiający wymaga, aby wykonany projekt budowlany i pozostała dokumentacja sporządzana przez wykonawcę uwzględniała obowiązujące wymogi prawne w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych