Dienstleistungen - 275826-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Event-Organisation

2019/S 112-275826

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Kontaktstelle(n): Bożena Cyz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefon: +48 126303222
E-Mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-Code: PL21

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.malopolska.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Organizacja, prezentacja i obsługa stoiska z multimedialną atrakcją, promującego turystykę rowerową i ścieżki VeloMałopolska podczas wydarzeń promocyjnych i sportowych

Referenznummer der Bekanntmachung: TS-VIII.272.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji, prezentacji i obsłudze stoiska z multimedialną atrakcją, promującego turystykę rowerową i ścieżki VeloMałopolska podczas wydarzeń promocyjnych i sportowych.

2. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana multimedialna atrakcja prezentująca ścieżki rowerowe VeloMałopolska. Usługa obejmuje kompleksową organizację atrakcji z jej obsługą podczas wydarzeń promocyjnych i sportowych, które organizuje lub, w których uczestniczy Województwo Małopolskie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji, prezentacji i obsłudze stoiska z multimedialną atrakcją promującego turystykę rowerową i ścieżki VeloMałopolska podczas wydarzeń promocyjnych i sportowych.

2. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana multimedialna atrakcja prezentująca ścieżki rowerowe VeloMałopolska. Usługa obejmuje kompleksową organizację atrakcji z jej obsługą podczas wydarzeń promocyjnych i sportowych, które organizuje lub, w których uczestniczy Województwo Małopolskie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostaną ocenione na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą, których wykaz zawiera Regulamin udzielania przedmiotowego zamówienia.

2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 079-190808
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Organizacja, prezentacja i obsługa stoiska z multimedialną atrakcją, promującego turystykę rowerową i ścieżki VeloMałopolska podczas wydarzeń promocyjnych i sportowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawa unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019