Dienstleistungen - 276053-2019

13/06/2019    S112    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 112-276053

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
60-479
Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zakupów - Biuro Udzielania Zamówień
Telefon: +48 618848721
E-Mail: alicja.ciezak@enea.pl
NUTS-Code: PL4

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.operator.enea.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://zamowienia.enea.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona siedziby Dyrekcji OD Szczecin w latach 2019-2021

Referenznummer der Bekanntmachung: RPUZ/P/0193/2019/EC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona siedziby Dyrekcji OD Szczecin w latach 2019-2021. Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności składające się na usługę ochrony, podczas realizacji zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy

O pracę - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia wskazanych powyżej osób na umowę o pracę dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia. Ciężar udowodnienia spełnienia tego wymogu spoczywać będzie na Wykonawcy. Za minimalny personel niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uważa co najmniej 5 Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z których każda będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia.”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 541 776.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
Hauptort der Ausführung:

Ul. Malczewskiego 5/7, Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona siedziby Dyrekcji OD Szczecin w latach 2019-2021. Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności składające się na usługę ochrony, podczas realizacji zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy

O pracę - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia wskazanych powyżej osób na umowę o pracę dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia. Ciężar udowodnienia spełnienia tego wymogu spoczywać będzie na Wykonawcy. Za minimalny personel niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uważa co najmniej 5 Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z których każda będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia.”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 049-113570
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona siedziby Dyrekcji OD Szczecin w latach 2019-2021

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Agencja Ochrony Alkon Sp. z o.o.
321188506
ul. Teofila Firlika 41
Szczecin
71-637
Polen
E-Mail: ochrona@alkon.com.pl
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse: www.alkon.com.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Biuro Ochrony Osób i Mienia Alkon Sp. z o.o.
812039172
Nowogrodzka 50 lok.515
Warszawa
00-695
Polen
E-Mail: ochrona@alkon.com.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse: www.alkon.com.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 506 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 541 776.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/06/2019