Lieferungen - 276096-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Führungs- und Kommunikationssysteme

2019/S 112-276096

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Warszawa
00-909
Polen
Kontaktstelle(n): Szefostwo Dowodzenia i Łączności
Telefon: +48 261873384
E-Mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Fax: +48 261873444
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.iu.wp.mil.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 34 kpl. Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie, wykonanych w ramach zadania „Polowa kancelaria kryptograficzna na samochodzie (PKKs) - modernizacja PKK i integracja z samochodem”.

Referenznummer der Bekanntmachung: IU/55/V-18/ZO/WROiB/DOS/Z/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35711000 - FB01
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa 34 kpl. Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie (PKKs).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 432 397.16 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35121700 - FB01
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Jednostki Wojskowe Sił Zbrojnych RP.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 kpl. Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie (PKKs), wykonanych przez modernizację Polowych Kancelarii Kryptograficznych (PKK) i integrację z pojazdami specjalnymi - podwoziami samochodów ciężarowych średniej ładowności wysokiej mobilności marki Jelcz typ 442.32 z kabiną czteroosobową nieopancerzoną, w tym:

— dostawa 18 kpl. PKKs w ramach zamówienia podstawowego w roku 2019,

— dostawa 16 kpl. PKKs w ramach zamówienia opcjonalnego w roku 2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zwiększenie ilości dostaw Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie (PKKs) o kolejnych 16 kompletów PKKs wykonanych poprzez modernizację PKK pozostających w zasobach SZ RP i integrację z pojazdami specjalnymi - podwoziami samochodów ciężarowych średniej ładowności wysokiej mobilności marki Jelcz typ 442.32 z kabiną czteroosobową nieopancerzoną, oraz wartości umowy w ramach zamówienia opcjonalnego o kwotę 3 440 900,62 PLN (bez podatku VAT).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Całkowita wartość zamówienia w latach 2019-2020 wynosi 5 873 297,78 PLN (bez podatku VAT), w tym: wartość zamówienia podstawowego wskazana w Sekcji II.1.7 oraz wartość zamówienia opcjonalnego wskazana w Sekcji II.2.11. Powyższe kwoty zostały wynegocjowane w ramach przeprowadzonego postępowania.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Wskazany tryb zamówienia uzasadniony jest:

1) potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, dalej: „SZ RP”, wynikającymi z Doraźnej Analizy Rynku, które zostały określone, na pozyskanie 50 kpl. PKKs wykonanych poprzez modernizację eksploatowanych w SZ RP PKK i integrację z samochodem,

2) faktem, że aktualnie realizowana jest umowa zawarta z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 S.A., dalej: „WZŁ-1”, na dostawę 16 kpl. PKKs, wykonanych przez modernizację PKK i ich integrację z samochodami, dalej: „Umowa”, w ramach potrzeb, o których mowa w pkt 1,

3) koniecznością przekazania pozostających w depozycie Producenta, Jelcz Sp. z o.o., 34 egzemplarzy samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności typu Jelcz 442.32 z kabiną czteroosobową nieopancerzoną ze skrzynią ładunkową i adaptacjami umożliwiającymi zamocowanie i przewóz PKK (wersja P04 PKK), które zostały pozyskane przez SZ RP na podstawie umowy nr IU/29/X-39/UZ/NEG/DOS/M/2013/383 z dnia 29.11.2013 r. wraz z Aneksami,

4) faktem, że WZŁ-1 jest właścicielem dokumentacji technicznej – Polowej Kancelarii Kryptograficznej na samochodzie - nr 114.00.00.00.P-02 oraz posiada do niej autorskie prawa majątkowe w myśl ustawy z dnia 4.2.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm). Dokumentacja Techniczna do Produkcji Seryjnej PKKs, dalej: „DTPS”, pozyskana w ramach Umowy, na podstawie udzielonej przez WZŁ-1 licencji niewyłącznej, uprawnia Zamawiającego do korzystania z DTPS na zasadach określonych w Umowie, jednak nie daje uprawnień do pozyskania PKKs od innego Wykonawcy,

5) opracowaniem przez NCBC Karty Katalogowej PKKs i uzgodnieniem jej z Szefem Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dyrektorem Wojskowego Centrum Metrologii i Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP, co warunkuje konieczność zachowania jednolitych parametrów technicznych pozyskiwanego SpW.

Z powyżej podanych powodów oraz z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia wykonywany będzie w oparciu o PKK powierzone z zasobów SZ RP, zamówienie dotyczy 34 kpl. PKKs stanowiących wypełnienie pożądanej ilości PKK przeznaczonych do modernizacji, o których mowa w DAR oraz fakt, że spółce WZŁ-1 przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do DTPS PKKs, nie jest możliwe zastosowanie rozwiązania alternatywnego bądź zastępczego, zaś brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, lecz wynikiem szeregu obiektywnych przyczyn o ściśle technicznym charakterze.

W ocenie Zamawiającego, powyższe argumenty uzasadniają okoliczności udzielenia zamówienia spółce WZŁ-1 w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 1, w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
10/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A.
Zegrze
05-130
Polen
Telefon: +48 227841236
E-Mail: wzl.sekretariat@wzl1.com.pl
Fax: +48 227841336
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: www.wzl1.com.pl

Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 6 051 282.03 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 873 297.78 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dotyczy uzasadnienia w Sekcji IV.1.1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie, dalej: „PKKs”, wykonanych przez modernizację Polowych Kancelarii Kryptograficznych, dalej: „PKK”, i ich integrację z pojazdami specjalnymi - podwoziami samochodów ciężarowych średniej ładowności wysokiej mobilności marki JELCZ typ 442.32 z kabiną czteroosobową nieopancerzoną, dalej: „samochód” lub „samochody”. PKKs, której Gestorem jest Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, dalej: „NCBC”, jest miejscem pracy etatowej obsługi kancelarii kryptograficznej jednostki wojskowej w ramach mobilnego komponentu kryptograficznego, organizowanego w strukturze Stanowiska Dowodzenia (SD) oraz w ramach misji organizacji międzynarodowych. PKKs przeznaczona jest do przechowywania, udostępniania oraz przewożenia informacji niejawnych do klauzuli Ściśle tajne włącznie pochodzenia krajowego i równoważnych pochodzenia międzynarodowego. Wpisuje się zatem w definicję sprzętu wojskowego, o którym mowa w art. 2 ust. 8a ustawy Pzp. W świetle powyższego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 ustawy Pzp.

W ramach uzasadnienia wyboru trybu wskazanego w pkt 5 w Sekcji IV.1.1 w trakcie prowadzonego postępowania przedmiotowa informacja uległa zaktualizowaniu o fakt, że:

Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKKs o numerze indeksowym wg: IM-WP/68-289 112, JIM-5811PL1856586, została wprowadzona do Sił Zbrojnych RP na podstawie rozkazu nr 281/NCBC Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 7.5.2019 r.

Data wskazana w Sekcji V.2.1 jako „Data decyzji o udzieleniu zamówienia” jest dniem, w którym osoba upoważniona przez Kierownika Zamawiającego zatwierdziła Protokół z negocjacji. Data udzielenia zamówienia zostanie wskazana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Całkowita końcowa wartość zamówienia, wskazana w Sekcji V.2.4, obejmuje: wartość zamówienia podstawowego wskazaną w Sekcji II.1.7 oraz wartość zamówienia opcjonalnego wskazaną w Sekcji II.2.11. Procedurę uruchomienia zamówienia opcjonalnego opisano w paragrafie 5 „Sposób dostawy” Projektu Umowy, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019