Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 279216-2022

25/05/2022    S101

Rumänien-Miercurea Ciuc: Diagnoseausrüstung

2022/S 101-279216

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CORAX-BIONER CEU
Nationale Identifikationsnummer: 18373193
Postanschrift: Strada: Sarkadi Elek, nr. 53
Ort: Miercurea-Ciuc
NUTS-Code: RO124 Harghita
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Csongor Orban
E-Mail: coraxbionerceu@gmail.com
Telefon: +40 745003337
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.coraxbionerceu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144867
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Alt tip
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Cercetare dezvoltare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitie consumabile pentru dezvoltare linii celulare II_revenire

Referenznummer der Bekanntmachung: 1331275652
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141625 Diagnoseausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Trusa Elisa determinare concentratie Ipilimumab, Trusa Elisa determinare concentratie Nivolumab.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel: 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor AC va răspunde solicitarilor care au fost transmise pana in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 90 065.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO124 Harghita
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Miercurea Ciuc

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Trusa de clonare pentru Nivolumab si Ipilimumab in celule CHO, 2. Trusa Elisa determinare concentratie Ipilimumab, 3. Trusa

Elisa determinare concentratie Nivolumab 4. Pipete serologice de 10 ml, 5. Pipete serologice de 50 ml, 6. Pipetor automat

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

121100-DEZVOLTAREA UNEI TEHNOLOGII DE PRODUCTIE DE ANTICORPI MONOCLONALI LA SEDIUL FIRMEI SC CORAX BIONER CEU SA

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1

Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla în oricare din situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menționat sunt următoarele: Orbán Kálmán-Csongor - administrator, director proiect; Albert Beata- Cercetator Principal, Lanyi Kinga Ildiko- Director economic

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasaca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Documente justificative:

1) Pentru persoane juridice romane/straine: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / autorizatie de functionare / alte documente echivalente, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN). Prin depunerea certificatului constatator ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile / reale la data prezentarii documentului.

2) Pentru persoane fizice romane / straine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare / atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Prin depunerea documentelor ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

Documentele care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica, vor fi în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul /ofertantul/asociatul este stabilit si se vor prezenta in original/copie legalizata, de ofertant, asociat, subcontractant, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie sa facă dovada ca în ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei, a furnizat produse similare celei supuse prezentei proceduri, cel puțin un contract conținând furnizări similare. Prin "furnizări similare celei supuse prezentei proceduri" se înțeleg livrări de Truse de diagnosticare,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta certificări de buna execuție. Respectivele certificări vor indica beneficiarii, indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada si locul frunizării produselor si precizări cu privire la efectuarea furnizării în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca produsele au fost livrate în termen.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Documentele eliberate de institutii/organisme oficiale abilitate sau de catre terti trebuie sa fie datate, semnate si, dupa caz, parafate conform prevederilor legale in vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mentiunea "conform cu originalul" si semnate electronic electronic de catre ofertant.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 alin. 1 lit. b din Legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2022