Lieferungen - 285059-2016

17/08/2016    S157

Polen-Krakau: Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile

2016/S 157-285059

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Postanschrift: ul. J. Brożka 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-347
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień
E-Mail: zamowienia@mpk.krakow.pl
Telefon: +48 122541019
Fax: +48 122541241
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpk.krakow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mpk.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: FZ-281-184/15
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych o długości minimum 32 m maksimum 35 m każdy, wraz z wyposażeniem i narzędziami specjalnymi oraz usługami i dostawami powiązanymi, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Technicznej Tramwaju.

Przedmiot zamówienia może być wykonany na podstawie umowy ramowej w częściach, wyłącznie po zawarciu odrębnych umów realizacyjnych, przy czym nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych w ramach umowy ramowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na każdy tramwaj ponad 36 miesięcy / Gewichtung: 2 %
Qualitätskriterium - Name: Podatność do przemieszczenia się elementów ramy wózka / Gewichtung: 2 %
Qualitätskriterium - Name: Szerokość światła otwartych drzwi dwuskrzydłowych / Gewichtung: 2 %
Qualitätskriterium - Name: Ukształtowanie ściany czołowej dla podniesienia bezpieczeństwa przechodniów / Gewichtung: 2 %
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne: wózki jezdne, silnik trakcyjny, przekładnia mechaniczna, koła, podłoga w przedziale pasażerskim, system ogrzewania i schładzania powietrza w tramwaju, otwory okienne w przedziale / Gewichtung: 50 %
Kostenkriterium - Name: Koszt eksploatacji / Gewichtung: 2 %
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIiŚ 2014-2020, nr projektu 6.1-17 „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości komunikacji miejskiej w Krakowie – część.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawa pzp,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawcy wykazali, że zostali wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE lub aby spełniali inne wymogi określone w tym załączniku.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)-4) ustawy pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d ustawy pzp.

3. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt. 1.2 oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony poniżej na zasadzie spełnia / nie spełnia.

4. Do oferty wykonawca dołącza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:

4.1. Braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1)-4) ustawy pzp z uwzględnieniem przepisów art. 133 ust. 4 ustawy pzp,

4.2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1 ustawy pzp.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ ma być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia oświadczenia i dokumenty:

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,

6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

— o których mowa w § 2 ust. 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

7. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6 zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej,

2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony poniżej na zasadzie spełnia / nie spełnia.

3.Do oferty wykonawca dołącza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:

3.1. Spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy pzp.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ ma być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej:

4.1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Wykonawca winien posiadać środki finansowe albo zdolność kredytową albo łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Dopuszczalne jest wskazanie środków finansowych z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania i/lub zdolności kredytowej, o ile nie dotyczy ona zrealizowania konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania. Dokument potwierdzający zdolność kredytową Wykonawcy ma zawierać następujący zapis; „Zdolność kredytowa dotyczy przedmiotowego postępowania po uwzględnieniu wszystkich obciążeń finansowych Wykonawcy”.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności finansowej, Wykonawcy wykazali, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych).

Do oferty Wykonawca dołącza w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

W terminie o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126),.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej.

2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony poniżej na zasadzie spełnia / nie spełnia.

3. Do oferty wykonawca dołącza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:

3.1. Spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy pzp.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ ma być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej:

4.2.1. wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 15 sztuk tramwajów przegubowych, co najmniej 3- członowych, napędzanych silnikami prądu zmiennego z udziałem minimum 60 % niskiej podłogi.

W wykazie należy podać:

a. opis dostarczonych tramwajów uwzględniający co najmniej:

a.1. oznaczenie tramwaju,

a.2. długość tramwaju,

a.3. ilość członów,

a.4. ilość wózków

a.5. procentowy udział niskiej podłogi,

b. liczbę dostarczonych tramwajów w sztukach,

c. daty wykonania dostaw (należy podać dzień/miesiąc/rok),

d. nazwy odbiorców tramwajów i ich adresy.

4.2.2. Dowody określające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, są:

4.2.2.1. referencje

4.2.2.2. inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

4.2.2.3. oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy, wykazali się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali dostawy co najmniej 15 sztuk tramwajów przegubowych, co najmniej 3-członowych, napędzanych silnikami prądu zmiennego, z udziałem minimum 60 % niskiej podłogi.

Do oferty Wykonawca dołącza w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

W terminie o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126),.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 750 000 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca przed zawarciem każdej umowy realizacyjnej obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny udzielanej części zamówienia.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

2. Wynagrodzenie płatne będzie za każdy wagon tramwajowy oddzielnie po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie faktury.

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo – odbiorczy odbioru końcowego każdego wagonu tramwajowego.

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową realizacyjną faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu (za dostarczony i odebrany bez zastrzeżeń Zamawiającego przedmiot zamówienia). Na fakturze należy wpisać numer umowy realizacyjnej Zamawiającego.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Warunki udziału określone w pkt III.1 mogą być spełnione przez tych wykonawców łącznie. Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej.

W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem.

Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, uznaje się również złożenie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/10/2016
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/10/2016
Ortszeit: 12:00
Ort:

Centrum Konferencyjne MPK S.A. w Krakowie, parter budynku, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE nie przekracza 50 % ( zgodnie z art. 138c ust. 1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 90 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 225487701
Fax: +48 225487700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 225487701
Fax: +48 225487700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/08/2016