Dienstleistungen - 286715-2022

27/05/2022    S102

Polen-Warschau: Event-Organisation

2022/S 102-286715

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postanschrift: ul. Pańska 81/83
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-834
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariola Kownacka
E-Mail: pzp@parp.gov.pl
Telefon: +48 224328734
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.parp.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.parp.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://parp.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://parp.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: p/202/DWP/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000 Event-Organisation
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 976 460.37 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste
79342200 Reklamedienste
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE Deutschland
Hauptort der Ausführung:

Kolonia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska narodowego na targach Gamescom w 2022 r. w ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu Dużych Przedsięwzięć Promocyjnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 7
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w OPZ dla poszczególnych usług i realizowanych w ich ramach zadań

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki te zostały opisane przez Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w rozdziale IX SWZ. Informacje o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zostaną zawarte w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 uPzp.

3. Kryteria oraz sposób oceny kryteriów zostały opisane przez Zamawiającego w rozdziale XVI SWZ, tj.:

- cena - 50 pkt

- Funkcjonalność i atrakcyjność projektu stoiska na targach GAMESCOM 2022 - 30 pkt

- Doświadczenie Koordynatora Projektu - 20 pkt

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

3. Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 15 wzoru umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 132 w związku z art. 359 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dotyczącego zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://parp.eb2b.com.pl

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1 Wykonawca składa:

1) Formularz ofertowy, Zamawiający zaleca przygotowanie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w przypadku wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza).

4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

5) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, złożone w Formularzu ofertowym;

6) Wykonawca dołączy do formularza ofertowego:

a) (wymóg fakultatywny) „Doświadczenie Koordynatora Projektu”

b) (wymóg obligatoryjny) Wizualizacja powierzchni wystawienniczej .

2. Termin związania ofertą: do dnia 09.09.2022 r.

3. Podmiotowe środki dowodowe żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, Zamawiający wskazał w rozdziale X SWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności badania i oceny

ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w

zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwolujący przesyła kopię odowłania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,abymógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawęjego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2022