Marché de travaux - 288264-2021

09/06/2021    S110

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce na prednáškových sálach

2021/S 110-288264

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397687
Poštová adresa: Vazovova 5
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 812 43
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Róbert Janík
E-mail: tender@p-m.sk
Telefón: +421 254653904
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.stuba.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU

Referenčné číslo: PM/138/FEI
II.1.2)Hlavný kód CPV
45212340 Stavebné práce na prednáškových sálach
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je revitalizácia objektov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (ďalej aj ako FEI STU). Revitalizácia sa týka interiérov budovy FEI STU najmä komplexu prednáškových miestností na prízemí +0,000 v posluchárňach A-B, B-C, C-D a na -3,600 m v posluchárni D-E a komunikačných spojovacích koridorov na prízemí +0,000 v blokoch A,B,C,D,E a na -3,600 m a -6,900 m na bloku E. Tieto priestory sú morálne zastarané a nevyhovujú súčasným požiadavkám na nadčasový vzhľad a štandard energetickej efektívnosti. Revitalizácia sa týka aj dátového centra na bloku D umiestnenom na prízemí +0,000. Stavebné práce budú vykonávané za prevádzky (spojovacie koridory v letných mesiacoch).

V rámci revitalizácie objektov budú vykonané nasledovné práce: rekonštrukcia osvetlenia, vykurovania, vzduchotechniky, tieniacej techniky, prezentačnej a didaktickej techniky interiérov budovy FEI STU. Jednotlivé logické celky budú prepojené nadradeným inteligentným riadiacim systémom, ktorý zabezpečí integráciu jednotlivých prvkov do komplexného navzájom optimalizovaného inteligentného celku v rámci ktorého sa jednotlivé časti systému navzájom ovplyvňujú na základe vzájomnej interakcie aj vonkajších vplyvov. Verejný obstarávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky požaduje kompletnú rekonštrukciu priestorov vrátane ich prvého vybavenia tak, aby odovzdaním bol konkrétny zrekonštruovaný priestor schopný okamžitého užívania.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 710 868.93 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45214000 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom
45310000 Elektroinštalačné práce
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45314300 Inštalovanie kabeláže
45314310 Pokládka káblov
45314320 Inštalovanie počítačovej kabeláže
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti využitia opcie na realizáciu 2. etapy diela uvedeného v článku III. bod 3.2 Zmluvy o Dielo kedykoľvek počas realizácie Diela alebo do 48 mesiacov po ukončení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo. Podrobnosti o opcii sú uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Článku XIV. Zmluvy o Dielo (Zväzok 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov).

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 243-600547
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Slovenská technická univerzita v Bratislave Revitalizácia interiérových častí FEI STU

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
01/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Metrostav Slovakia a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47144190
Poštová adresa: Mlynské Nivy 68
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 824 77
Štát: Slovensko
E-mail: zuzana.majerova@metrostavsk.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Altron SK, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31354521
Poštová adresa: Galvániho 15C
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
E-mail: romana.kubikova@altron.net
Telefón: +421 59308311
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 6 863 963.79 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 6 710 868.93 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/06/2021