Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 288987-2021

09/06/2021    S110

България-Свиленград: Фармацевтични продукти

2021/S 110-288987

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Свиленград“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 126532456
Пощенски адрес: ул. „Сан Стефано“ № 1
Град: Свиленград
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Пощенски код: 6500
Държава: България
Лице за контакт: Янка Грудева
Електронна поща: mbalsv@gmail.com
Телефон: +359 37974078
Факс: +359 37971534
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbalsvilengrad.com/
Адрес на профила на купувача: http://mbalsvilengrad.com/bg/news/view2016/37/112
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 год. за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021год. за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 6 601.23 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Основно място на изпълнение:

гр. Свиленград, ул. „Сан Стефано“ № 1, болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

C03AA03 Hydrochlorothiazide перорална твърда, mg — 26 250

C07AB02 Metoprolol перорална твърда, mg — 20 000

C07AB07 Bisoprolol перорална твърда, mg — 6 040

C07AB12 Nebivolol перорална твърда, mg —1 910

C08CA13 Lercanidipine перорална твърда, mg — 23 100

C01AA08 Metildigoxin перорална твърда, mg — 9

C01BD01 Amiodarone перорална твърда, mg —120 000

C03DA01 Spironolactone перорална твърда, mg —88 650

C04AD03 Pentoxifylline перорална твърда, mg — 182 400

C08CA05 Nifedipine перорална твърда, mg — 14 400

C08CA06 Nimodipine парентерална, mg — 200

C09AA03 Lisinopril перорална твърда, mg — 11 360

C09AA02 Enalapril перорална твърда, mg — 20 000

C01AA05 Digoxin парентерална, mg — 534

C01BD01 Amiodarone парентерална, mg — 270 000

C02AC01 Clonidine перорална твърда, mg — 341

C02AC01 Clonidine парентерална, mg — 322

C02CA01 Prazosin перорална твърда, mg — 1 836

C03CA04 Torasemide парентерална, mg —21 440

C08DA01 Verapamil парентерална, mg — 630

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 116-281333
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 21.05.2021-1
Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 год. за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/05/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 8
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Фаркол“ АД
Национален регистрационен номер: 102227154
Пощенски адрес: ул. „Сан Стефано“ № 28
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: mhfarkol@farkol.bg
Телефон: +359 8899914115
Факс: +359 8899914115
Интернет адрес: www.farkol.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 340.99 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 21.05.2021-2
Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 год. за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/05/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 8
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Град: София
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: d.nikolova@phoenixpharma.bg
Телефон: +359 29658145
Факс: +359 29658145
Интернет адрес: www.phoenixpharma.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 665.43 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 21.05.2021-4
Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 год. за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/05/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 8
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софарма Трейдинг“ АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg
Телефон: +359 28133660
Факс: +359 28133660
Интернет адрес: www.sopharmatrading.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 542.61 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 21.05.2021-3
Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 год. за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/05/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 8
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инбиотех“ ООД
Национален регистрационен номер: 040293034
Пощенски адрес: ул. „Триадица“ № 5А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@inbiotech-bg.com
Телефон: +359 29879537
Факс: +359 29879537
Интернет адрес: www.inbiotech-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 52.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорите са сключени след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор и проведен електронен търг при спазване на разпоредбите на чл. 89—91 от ЗОП по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 год., сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/06/2021