Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 290698-2022

30/05/2022    S103

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2022/S 103-290698

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 076-209040)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lubelska 26
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-802
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Kielczyk, Anna Wysmułek
Courriel: przetargi@mazowieckie.com.pl
Téléphone: +48 224737353
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mazowieckie.com.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 10 ezt typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją

Numéro de référence: MWZ7.27.24.2022
II.1.2)Code CPV principal
50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dziesięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją oraz pracami dodatkowymi.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/05/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 076-209040

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pkt 1 ppkt 1 lit a), b)
Au lieu de:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie co najmniej 3 napraw w poziomie utrzymania P5 wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych, lub

b) wyprodukował i zrealizował dostawę co najmniej trzech pasażerskich pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.

Okres trzech lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,a w przypadku, o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, liczy się wstecz od dnia złożenia podmiotowego środka dowodowego,

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów zestawów kołowych,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia UT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia PT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia MT2,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do przeglądów SHP i CA,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia SEP E i D.

Lire:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie co najmniej 5 napraw w poziomie utrzymania P4 wraz z modernizacją lub modyfikacją elektrycznych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2008 roku, lub

b) wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie co najmniej 3 napraw w poziomie utrzymania P5 elektrycznych zespołów trakcyjnych, lub

c) wyprodukował i zrealizował dostawę co najmniej trzech pasażerskich pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.

Okres trzech lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,a w przypadku, o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, liczy się wstecz od dnia złożenia podmiotowego środka dowodowego,

oraz

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów zestawów kołowych,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia UT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia PT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia MT2,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do przeglądów SHP i CA,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia SEP E i D.

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 17/06/2022
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 20/06/2022
Heure locale: 10:30
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 14/10/2022
Lire:
Date: 17/10/2022
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 17/06/2022
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 20/06/2022
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: