Services - 290698-2022

30/05/2022    S103

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2022/S 103-290698

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-209040)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Lubelska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kielczyk, Anna Wysmułek
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Tel.: +48 224737353
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazowieckie.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 10 ezt typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją

Numer referencyjny: MWZ7.27.24.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dziesięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją oraz pracami dodatkowymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-209040

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 1 ppkt 1 lit a), b)
Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie co najmniej 3 napraw w poziomie utrzymania P5 wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych, lub

b) wyprodukował i zrealizował dostawę co najmniej trzech pasażerskich pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.

Okres trzech lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,a w przypadku, o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, liczy się wstecz od dnia złożenia podmiotowego środka dowodowego,

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów zestawów kołowych,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia UT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia PT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia MT2,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do przeglądów SHP i CA,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia SEP E i D.

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie co najmniej 5 napraw w poziomie utrzymania P4 wraz z modernizacją lub modyfikacją elektrycznych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2008 roku, lub

b) wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie co najmniej 3 napraw w poziomie utrzymania P5 elektrycznych zespołów trakcyjnych, lub

c) wyprodukował i zrealizował dostawę co najmniej trzech pasażerskich pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.

Okres trzech lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,a w przypadku, o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, liczy się wstecz od dnia złożenia podmiotowego środka dowodowego,

oraz

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów zestawów kołowych,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia UT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia PT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia MT2,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do przeglądów SHP i CA,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia SEP E i D.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/10/2022
Powinno być:
Data: 17/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: