Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 291069-2022

Submission deadline has been amended by:  311622-2022
31/05/2022    S104

Polen-Lublin: Arzneimittel für Nervensystem und Sinnesorgane

2022/S 104-291069

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Neuropsychiatryczny im.Prof.Mieczysława Kaczyńskiego
Nationale Identifikationsnummer: 9462160056
Postanschrift: ul.Abramowicka 2
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-442
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Piotrowska
E-Mail: przetargi@snzoz.lublin.pl
Telefon: +48 817286439
Fax: +48 817441079
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.snzoz.lublin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/snzozlublin
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/snzozlublin
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktu leczniczego Olanzapina

Referenznummer der Bekanntmachung: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-11/22/AP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33660000 Arzneimittel für Nervensystem und Sinnesorgane
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Olanzapina do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Olanzapina w ilości 1750 fiol. do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji dostawy częściowej / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w ramach niniejszej umowy przewiduje Prawo opcji, polegające na:

a) zleceniu dodatkowych dostaw (maksymalnie nie przekraczającej 20 % wartości netto zawartej umowy) produktu leczniczego Olanzapina w okresie do końca obowiązywania umowy - w przypadku wykorzystania ilości towaru będącego przedmiotem umowy o ile Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej) o skorzystaniu z prawa opcji, na co najmniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

b) zleceniu dostaw produktu leczniczego Olanzapina w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia terminu obowiązywania umowy - w przypadku nie wykorzystania ilości towaru będącej przedmiotem zawartej umowy (prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 2 miesiące) o ile Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej) o skorzystaniu z prawa opcji, na co najmniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek udziału w postępowaniu nie został szczegółowo określony przez Zamawiającego

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek udziału w postępowaniu nie został szczegółowo określony przez Zamawiającego

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek udziału w postępowaniu nie został szczegółowo określony przez Zamawiającego

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 90 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 08:15
Ort:

W siedzibie Zamawiającego przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek F, I piętro, pokój 113

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

czerwiec 2022

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Termin składania ofert został skrócony na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia, po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, Zamawiający doszedł do wniosku, że rozstrzygnięcie ww. postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem 35 dniowego terminu składania ofert nie jest możliwe, gdyż w przypadku braku produktu leczniczego (Olanzapina) istnieje poważne ryzyko przerwania ciągłości leczenia, co może spowodować nieskuteczność terapii u grupy pacjentów leczonych na schizofrenię. Wyczerpanie limitu ilościowego w obowiązującej umowie wynika z nieprzewidywalnego w ostatnim okresie wzrostu zleceń lekarskich na ww. produkt leczniczy.

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia tj. przygotowanie oferty na jeden produkt leczniczy nie powinno być czasochłonne (w porównaniu np. do zamówienia na dostawy pełnego asortymentu dla Apteki szpitalnej, zgrupowanego w kilkadziesiąt pakietów leków po co najmniej kilka/ kilkanaście pozycji produktów leczniczych), wobec czego skrócenie terminu do 15 dni na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

Wobec powyższego zasadne jest udzielenia zamówienia w skróconym terminie składania ofert na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

2.Wymagane Podmiotowe środki dowodowe zostały określone w SWZ - ROZDZIAŁ IX PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

3.Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

8.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

9.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/05/2022