Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 293301-2022

01/06/2022    S105

Polska-Wrocław: Akcesoria komputerowe

2022/S 105-293301

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-268289)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-47-80
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sokołowska
E-mail: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl
Tel.: +48 478712352
Faks: +48 478713985
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa akcesoriów oraz wyposażenia informatycznego

Numer referencyjny: PUZ-230-045-045/2022/KS
II.1.2)Główny kod CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akcesoriów oraz wyposażenia informatycznego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-268289

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:

numer referencyjny PUZ-230-045-045/2022/KS

Powinno być:

numer referencyjny PUZ-2380-045-043-045/2022/KS

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Dokumenty składane wraz z ofertą:

3a. Osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp – załącznik nr 9 do SWZ