Dienstleistungen - 293789-2021

11/06/2021    S112

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2021/S 112-293789

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 2063
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211207048
Adres pocztowy: ul. Banacha 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
E-mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261824121
Faks: +48 261824108
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ozdgw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa polegająca na utrzymaniu porządku placu marszałka Józefa Piłsudskiego 4 oraz usługa utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718 administrowanych przez J...

Numer referencyjny: 08/21
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa polegająca na utrzymaniu porządku placu marszałka Józefa Piłsudskiego 4 oraz usługa utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718 administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063 (kod CPV: 90910000-9). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu cenowym / oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 10 do SWZ, wykaz powierzchni w załączniku nr 13, wykaz pomników zawarto w załączniku nr 14 do SWZ.

3. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące m.in. struktury zatrudnienia, harmonogramu pracy zawarte są w załączniku nr 11 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 931 369.44 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na utrzymaniu porządku placu marszałka Józefa Piłsudskiego 4

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa polegająca na utrzymaniu porządku placu marszałka Józefa Piłsudskiego 4.

2. Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu cenowym / oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 10 do SWZ, wykaz powierzchni w załączniku nr 13.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość koszenia trawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718 administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718 administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063.

2. Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu cenowym / oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 10 do SWZ, wykaz pomników zawarto w załączniku nr 14.

4. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące m.in. struktury zatrudnienia, harmonogramu pracy zawarte są w załączniku nr 11 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: ­ Czas reakcji na usługi na czyszczenie i pielęgnacji pomników w przypadku nagłych sytuacji związanych z zabrudzeniem lub niezapowiedzianymi uroczystościami / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 066-171491
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Usługa polegająca na utrzymaniu porządku placu marszałka Józefa Piłsudskiego 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AG-Complex Społka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 5240018775
Adres pocztowy: Płytowa 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-046
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 165 978.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 830 749.44 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Usługa utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718 administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AG-Complex Spółka z ograniczoną odpwoiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 5240018775
Adres pocztowy: Płytowa 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-046
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 86 220.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 620.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie ustrukturyzowanej faktury w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznego fakturowania – www.efaktura.gov.pl. Wykonawca może zidentyfikować Zamawiającego poprzez wprowadzenie numeru NIP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2021