Lieferungen - 294643-2020

25/06/2020    S121

Dänemark-Herning: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2020/S 121-294643

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Herning Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29 18 99 19
Postanschrift: Torvet 5
Ort: Herning
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 7400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Rasmus Raun
E-Mail: rasmus.raun@herning.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d1aca61-2130-4054-a500-2db76751c2bb/homepage
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d1aca61-2130-4054-a500-2db76751c2bb/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d1aca61-2130-4054-a500-2db76751c2bb/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d1aca61-2130-4054-a500-2db76751c2bb/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Brændstof

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dynamisk indkøbssystem til indkøb af brændstof til Herning Kommunes enheder og institutioner.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132000 Benzin
09134000 Gasöle
24950000 Chemische Sonderpräparate
24960000 Verschiedene chemische Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Herning Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af brændstof, der er rettet mod Herning Kommunes forvaltninger og institutioner.

Formålet med udbuddet er at sikre, at Herning Kommune kan foretage indkøb ved anvendelse af det dynamiske indkøbssystem for derigennem at få afløftet udbudsforpligtelsen. Derudover er hensigten at sikre et kommercielt attraktivt dynamisk indkøbssystem som er nemt at anvende.

Herning Kommune har valgt at udbyde aftaleområdet brændstof som et dynamisk indkøbssystem, da markedet for brændstof er dynamisk og i konstant udvikling.

Der vil primært blive udbudt periodekøbskontrakter, men enkelt leverancer kan også forekomme.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 18/08/2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet for deltagelse i det dynamiske indkøbssytem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Offentlig tilgængelig etableret tankstation beliggende i Herning Kommune.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøgere skal have mindst en offentlig tilgængelig tankstation beliggende i Herning Kommune for at blive optaget i det dynamiske indkøbssystem.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis:

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.

2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.

4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren

har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen

har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.

6) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på

beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller

tildeling af kontrakt, eller

7) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

Stk. 2. § 135, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 7.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/06/2020