Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 298985-2021

15/06/2021    S114

Pologne-Żary: Médicaments divers

2021/S 114-298985

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Numéro national d'identification: PL432
Adresse postale: ul. Domańskiego 2
Ville: Żary
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 68-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Danuta Popiel
Courriel: przetargi@105szpital.pl
Téléphone: +48 684707874
Fax: +48 684141036
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.105szpital.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka/105szpital/SkrytkaESP
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego

Numéro de référence: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/UE/2021
II.1.2)Code CPV principal
33690000 Médicaments divers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV)

1) Główny Kod CPV: 33.69.00.00-3-Różne produkty lecznicze

3. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje sukcesywną dostawę leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w podziale na 2 zadań w ilościach i asortymencie określonych w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących załączniki 6,7 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lek biologiczny Guselkumab

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33690000 Médicaments divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Lieu principal d'exécution:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: apteka szpitalna w Żarach (68-200), ul. Domańskiego 2

II.2.4)Description des prestations:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa leku biologicznego Guselkumab, objętego programem lekowym dotyczącym – leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Kryteria udzielenia zamówienia – cena 100 %

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lek biologiczny Risankizumab

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33690000 Médicaments divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Lieu principal d'exécution:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: apteka szpitalna w Żarach (68-200), ul. Domańskiego 2

II.2.4)Description des prestations:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa leku biologicznego Risankizumab, objętego programem lekowym dotyczącym – leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Kryteria udzielenia zamówienia – cena 100 %

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymaga aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego,

wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. 2021 r. poz. 97), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający

Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych). W przypadku zaoferowania produktów

leczniczych posiadających w swoim składzie substancje psychotropowe i/lub prekursory – pozwolenie na obrót substancjami psychotropowymi.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

3. Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w

Przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Katalog zmian został określony w § 8 projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 13/07/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 09/10/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 13/07/2021
Heure locale: 10:30
Lieu:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

II kwartał 2022 r.

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm. – „ustawa Pzp”) oraz

Specyfikacji Warunków Zamówienia „SWZ”. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej Zamawiającego pod następującym adresem: www.bip.105szpital.pl Komunikacja elektroniczna z Wykonawcami

będzie się odbywać przy użyciu strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/

portal oraz poczty elektronicznej przetargi@105szpital.pl

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125. ust. 1 ustawy

Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni przedstawi dokumenty wskazane w pkt VII.1.7 SWZ.

Zamawiający nie wymaga wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany;

4. na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/06/2021