Bauleistung - 302783-2020

30/06/2020    S124    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 124-302783

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stolichna obshtina
Nationale Identifikationsnummer: 000696327
Postanschrift: ul. „Moskovska“ No. 33
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Tanya Todorova Kirilova
E-Mail: tkirilova@sofia.bg
Telefon: +359 29377313
Fax: +359 29861221

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.sofia.bg/

Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1240

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/63219
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/63219
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Инженеринг на обект с местонахождение: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 200—202, включващ изграждането на 1 бр. „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг на обект с местонахождение: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 200—202, включващ изграждането на 1 бр. „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“.

Поръчката включва:

Проектиране — в съответствие с техническото задание за проектиране следва да бъдат изготвени идеен проект и работен проект по частите, посочени в заданието.

Упражняване на авторски надзор.

Строителство — СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 361 470.41 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката включва:

— Проектиране — в съответствие с техническото задание за проектиране следва да бъдат изготвени идеен проект и работен проект по частите, посочени в заданието,

— Упражняване на авторски надзор,

— Строителство — СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект.

Специфичните изисквания към частите на проекта са посочени в техническото задание за проектиране.

Индикативната обща РЗП е 350 кв.м.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 361 470.41 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект BG16RFOP001-5.002-0007 „Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция“, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020, приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е съгласно предложението на участника, като срокът не може да надвишава 30 календарни дни за проектиране и 120 календарни дни за извършване на строителство, считано от датата на откриване на строителната площадка.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът/лицето, което ще извършва строителството, трябва да е вписан/о в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за I група, III—V-та категория строеж, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на оферта, съответствието с изискването, участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

Документът, с който се доказва изискването, е копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС. Документите не се представят при наличие на обстоятелствата по чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Няма поставени изисквания за икономическото и финансовото състояние.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва:

Всеки участник да разполага с екип от проектанти притежаващи пълна проектантска правоспособност за всяка отделна част: Конструктивна, Архитектура, Електро, ВиК и ОиВ.

2. Участникът трябва да има внедрена:

— Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват проектиране и строителство или еквивалент,

— Система за управление на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001 или еквивалентен, с обхват проектиране и строителство или еквивалент.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва:

Всеки участник да разполага с екип от проектанти притежаващи пълна проектантска правоспособност (а за участниците — чуждестранни лица, еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени, при условията на чл. 230, ал. 5 от ЗУТ) за всяка отделна част: Конструктивна, Архитектура, Електро, ВиК и ОиВ.

Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на екипа от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или аналогични, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на възложителя. Доказването на съответствието с изискването на т. 15.1, става със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

2. Участникът трябва да има внедрена:

— Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват проектиране и строителство или еквивалент,

— Система за управление на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001 или еквивалентен, с обхват проектиране и строителство или еквивалент.

При подаване на оферта съответствието с изискването участниците декларират в ЕЕДОП, като се посочва информация за сертификатите-посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата.

Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за внедрена:

— Система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват проектиране и строителство или еквивалент,

— Система за управление на околната среда по EN ISO 14001 или еквивалентна, с обхват проектиране и строителство или еквивалент.

Забележка: ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа.

Забележка: сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

3. Документи, удостоверяващи съответствие с критериите за подбор, се представят, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/07/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/07/2020
Ortszeit: 16:00
Ort:

В системата.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

За участниците в процедурата не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в част ІІІ раздел Г от ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

Национални основания за отстраняване са:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

На оценка подлежи срокът за изпълнение, определен като сума от срока за проектиране и срока за изпълнение на СМР. Финансовият показател „предлагана цена“ се формира като сума от цената за проектиране, цената за изпълнение на СМР и общата цена за авторски надзор.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Освобождаването на гаранцията е поетапно, съгласно проекта на договора.

Гаранция за авансово плащане за изпълнение на СМР в размер на 100 % от стойността на аванса за СМР (до 20 %). Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за изпълнение на СМР.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020