Lieferungen - 303196-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Netzausrüstung

2020/S 124-303196

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00699021
Postanschrift: Hlboká cesta 2
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 833 36
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Edita Sukubová
E-Mail: edita.sukubova@mzv.sk
Telefon: +421 259782894

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mzv.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7619/summary
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7619/summary
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zahraničná politika

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sieťové firewally pre zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry

Referenznummer der Bekanntmachung: 009679/2020-MIB-57
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry vo vybraných vzdialených lokalitách pripojených do siete MZVEZ SR. Ide o kúpu zariadení (hardvéru) nových firewallov na účely ich integrácie do existujúceho systému centrálnej správy Palo Alto Networks Panorama, používanej verejným obstarávateľom s akceptáciou všetkých systémových nastavení, aktualizácií politík, bezpečnostných profilov a konfigurácií NAT, prostredníctvom existujúceho systému a o kúpu podpory a licencie k hardvéru (balík služieb).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 11 540.51 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Sídlo verejného obstarávateľa, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry vo vybraných vzdialených lokalitách pripojených do siete MZVEZ SR. Ide o kúpu zariadení (hardvéru) nových firewallov na účely ich integrácie do existujúceho systému centrálnej správy Palo Alto Networks Panorama, používanej verejným obstarávateľom s akceptáciou všetkých systémových nastavení, aktualizácií politík, bezpečnostných profilov a konfigurácií NAT, prostredníctvom existujúceho systému a o kúpu podpory a licencie k hardvéru (balík služieb).

Ide o nákup nových firewallov v počte 7 kusov (z toho jeden kus ako prevádzková záloha) a 7 ks nových originálnych adaptérov k firewallom, 6 kusov služieb podpory (podpora a licencie) výrobcu vrátane poskytovania aktualizácií, bezplatnej výmeny zariadenia firewallu pri poruche a dostupnosti technickej podpory v režime 24 hodín 7 dní v týždni, aktualizovaná ochrana pred hrozbami a filtrovanie URL adries na obdobie minimálne jeden rok. Jeden kus firewallu je určený ako prevádzková záloha pre možnosť okamžitej výmeny v prípade poruchy iného zariadenia - firewallu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 11 540.51 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Uchádzač zapísaný v príslušných registroch Slovenskej republiky nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy) predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa odseku 2 písm. a), b), c) a e). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

(1) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.Ohsahom zoznamu sú aj údaje kontaktnej osoby (meno, funkcia, telefón, e-mail, adresa organizácie).

(2) Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

(3) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné

Kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Pre preukázanie splnenia podmienok účasti podľa odseku 2, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne realizovať predmet zákazky, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

(4) Splnenie podmienok účasti môže uchádzač (hospodársky subjekt) preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ umožňuje vyplnenie iba globálneho údaju v časti IV. Podmienky účasti JEDu, t.j. v časti IV. JEDu nemusí uchádzač okrem globálneho údaju o splnení všetkých podmienok účasti vypĺňať ostatné údaje.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K bodu (1)

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovar rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za určené obdobie v minimálnej výške 15 000 EUR, pričom finančný objem minimálne jednej zákazky na dodanie predmetného tovaru musí byť vo výške minimálne 6 000 EUR bez DPH. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje dodanie tovaru z kategórií sieťové firewally, smerovače, prepínače a/alebo ich kombinácia. Pri kombinácii dodania tovarov, každá zákazka musí zahŕňať aj dodanie sieťových firewallov.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/07/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/07/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Sídlo verejného obstarávateľa, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava, SLOVENSKO

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(1) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

(2) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

(3) Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

(4) Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

(5) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie písomností v rámci revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanoviskom UVO č. 3/2018.

(6) Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8-16 hod., alebo - prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon je štyri pracovné dni a je potrebné s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.

(7) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky sa nachádza v samostatnom dokumente zverejňovanom v profile verejného obstarávateľa.

(8) Z hľadiska finančného limitu ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorá bude realizovaná nadlimitným postupom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ sa rozhodol pre uplatnenie tohto postupu z dôvodu transparentnejšieho postupu a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020