Lieferungen - 303222-2020

30/06/2020    S124

die Slowakei-Nitra: Druckmaschinen

2020/S 124-303222

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Technológie, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 44141068
Postanschrift: Hornozoborská 1607/27
Ort: Nitra
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 949 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Andrej Gero
E-Mail: vo2@prounion.sk
Telefon: +421 904111456

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/20343/show

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.uvo.gov.sk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: § 8 ods. 1
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: podnikateľská činnosť

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inovatívne technológie na výrobu zariadení pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy

Referenznummer der Bekanntmachung: EVO 012020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42991200 Druckmaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií na výrobu zariadení pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy. Zákazka je rozdelená na dve časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení:

Časť 1. predmetu zákazky: 3D Tlačiareň, Ručný skener

Časť 2. predmetu zákazky:Softvérové vybavenie, Veľkoformátová tlačiareň, Projekčný počítač

S monitorom, Diskové úložisko, Pevný disk

Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 137 138.66 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Časť 1. predmetu zákazky: 3D Tlačiareň, Ručný skener

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42991200 Druckmaschinen
38520000 Scanner
30216110 Scanner für Computeranwendungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Chynorany 33, 956 33 Chynorany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií na výrobu zariadení pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy - 3D Tlačiareň, Ručný skener. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 109 262.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP313030AQQ4

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Časť 2. predmetu zákazky: Softvérové vybavenie, Veľkoformátová tlačiareň, Projekčný počítač s monitorom, Diskové úložisko, Pevný disk

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48773100 Druckerpuffer-Softwarepaket
48422000 Softwarepaketreihen
30213000 Personalcomputer
37453300 Disken
42991200 Druckmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Chynorany 33, 956 33 Chynorany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií na výrobu zariadení pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy - Softvérové vybavenie, Veľkoformátová tlačiareň, Projekčný počítač s monitorom, Diskové úložisko, Pevný disk. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 27 876.66 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP313030AQQ4

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podmienky na preukázanie osobného postavenia platia pre všetky časti predmetu zákazky.

Upozornenie: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nepožaduje sa

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

V zmysle obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

Prounion, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 1. Poschodie, pavilón B

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. V súlade s § 66 ods. 7 verejný obstarávateľ postupuje pri tejto zákazke tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa § 53.

2. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") na www.uvo.gov.sk., verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile verejného obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na www.uvo.gov.sk., z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

6. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020