Lieferungen - 303230-2020

30/06/2020    S124

Slovensko-Nitra: Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov

2020/S 124-303230

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mediatour, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35921366
Poštová adresa: Štefánikova trieda 5
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 949 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Gero
E-mail: vo2@prounion.sk
Telefón: +421 904111456

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/20344/show

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.uvo.gov.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: § 8 ods. 1
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: podnikateľská činnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technické zariadenia na výrobu čokolády

Referenčné číslo: EVO 012020
II.1.2)Hlavný kód CPV
42215000 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka technického zariadenia na výrobu čokolády. Zákazka je rozdelená na dve časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení:

Časť 1. predmetu zákazky: Technológie na výrobu čokolády

Časť 2. predmetu zákazky: Baliaci stroj

Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 182 453.67 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 1. predmetu zákazky: Technológie na výrobu čokolády

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42215000 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov
42215200 Zariadenia na spracovanie potravín
39711200 Prístroje na spracovanie potravín
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bošany 53, 956 18 Bošany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka technického zariadenia na výrobu čokolády. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 153 620.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030AQQ3

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 2. predmetu zákazky: Baliaci stroj

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42921320 Baliace stroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bošany 53, 956 18 Bošany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka baliaceho stroja na čokoládové výrobky. Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 28 833.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030AQQ3

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podmienky na preukázanie osobného postavenia platia pre všetky časti predmetu zákazky.

Upozornenie: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nepožaduje sa

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

V zmysle obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/08/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/09/2021
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/08/2020
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Prounion, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 1. Poschodie, pavilón B

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. V súlade s § 66 ods. 7 verejný obstarávateľ postupuje pri tejto zákazke tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa § 53.

2. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") na www.uvo.gov.sk., verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile verejného obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na www.uvo.gov.sk., z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

6. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/06/2020