Lieferungen - 303250-2020

Submission deadline has been amended by:  363087-2020
30/06/2020    S124

Polen-Krakau: Analysatoren

2020/S 124-303250

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 0000039390
Postanschrift: ul. Wielicka 265
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-663
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: zp@usdk.pl
Telefon: +48 126582011-1217
Fax: +48 126583979

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpitalzdrowia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dzierżawa analizatora (głównego) do oznaczeń biochemicznych metodą suchej chemii oraz analizatora dodatkowego (back up) wraz z sukcesywnymi dostawami odczynników i materiałów zużywalnych dla USDK

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP-271-2-58/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38434000 Analysatoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dzierżawa analizatora (głównego) do oznaczeń biochemicznych metodą suchej chemii oraz analizatora dodatkowego (back up) wraz z sukcesywnymi dostawami odczynników i materiałów zużywalnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 262 892.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dzierżawa 1 sztuki automatycznego analizatora biochemicznego (głównego) do oznaczeń biochemicznych metodą suchej chemii oraz 1 sztuki analizatora biochemicznego dodatkowego (backup) kompatybilnego z analizatorem głównym wraz z sukcesywnymi dostawami odczynników i materiałów zużywalnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w celu wykonania w okresie 48 miesięcy 1 920 000 badań (480 000 badań / 1 rok).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw (odczynników i materiałów zużywalnych) / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 262 892.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) oraz dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10, w związku z § 7 ust. 1–3 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności załączniki: nr 1 – Istotne postanowienia umowy, nr 3 – Formularz kalkulacja cenowa – Opis przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/08/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, POLSKA, 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin związania ofertą: 60 dni

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium: 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020