Lieferungen - 303404-2020

Submission deadline has been amended by:  354396-2020
30/06/2020    S124

Polska-Poznań: Symulatory

2020/S 124-303404

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Adres pocztowy: ul. Fredry 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: pracownik Działu Zamówień Publicznych: mgr Karolina Jendryca
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Tel.: +48 618546000
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ump.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części

Numer referencyjny: PN-31/20
II.1.2)Główny kod CPV
34150000 Symulatory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części

— część nr 1 – fantomy głowy dziecka – 2 szt.,

— część nr 2 – fantomy do zdjęć aparatem pantomograficznym – 4 szt.,

— część nr 3 – fantomy głowy osoby dorosłej – 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części 1–3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fantomy głowy dziecka

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34150000 Symulatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części.

Część nr 1 – fantomy głowy dziecka – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. POWR.03.05.00-00-Z068/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fantomy do zdjęć aparatem pantomograficznym

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34150000 Symulatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części.

Część nr 2 – fantomy do zdjęć aparatem pantomograficznym – 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. POWR.03.05.00-00-Z068/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fantomy głowy osoby dorosłej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34150000 Symulatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części.

Część nr 3 – fantomy głowy osoby dorosłej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. POWR.03.05.00-00-Z068/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-701, ul. Fredry 10, Dział Zamówień Publicznych, pok. 113, 114, I piętro, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

II. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— część nr 1 – 1 000,00 PLN,

— część nr 2 – 1 200,00 PLN,

— część nr 3 – 1 300,00 PLN.

III. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 8.5. SIWZ.

V. Umowa zawarta zostanie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020