Lieferungen - 303409-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Computerserver

2020/S 124-303409

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Krakowie (zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postanschrift: ul. Wadowicka 6
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-415
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zakupy dla sądownictwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Umowa ramowa na dostawę serwerów i pamięci masowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej.

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-421-8/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48822000 Computerserver
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Kody CPV przedmiotu zamówienia:

48822000-2 Serwery komputerowe,

30234500-3 Pamięci do przechowywania danych.

2. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę serwerów i pamięci masowych (zwanych dalej „sprzętem”) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

Część 1:

— serwer Rack typ 1 – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 36,

— serwer Rack typ 2 – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 20.

Część 2:

— pamięć masowa typ 2 NAS Rack – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 21.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serwer Rack typ 1, serwer Rack typ 2

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48822000 Computerserver
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Sądy powszechne obszaru apelacji krakowskiej, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania

Przedmiotem postępowania w ramach części 1 jest zawarcie umowy ramowej na dostawę serwerów (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego, tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

Część 1:

— serwer Rack typ 1 – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 36,

— serwer Rack typ 2 – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 20.

3. Wskazane w pkt 2 powyżej przewidywane maksymalne ilości sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazane zostały szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnych ilościach. Ilości te mogą ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu w podziale na poszczególne części zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dla serwer Rack typ 1 – dyski twarde / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Dla serwer Rack typ 2 – obudowa / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dla serwer Rack typ 2 – pamięć operacyjna / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dla serwer Rack typ 2 – wirtualizacja / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dla serwer Rack typ 2 – wyposażenie serwera / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dla serwer Rack typ 2 – czytnik otwarcia obudowy / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Dla serwer Rack typ 2 – panel LCD / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 60 dla serw. 1/ 55 dla serw. 2
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 31 marca 2022 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pamięć masowa typ 2 NAS Rack

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30234500 Arbeitsspeichermedien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Sądy powszechne obszaru apelacji krakowskiej, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania w ramach części 2 jest zawarcie umowy ramowej na dostawę pamięci masowych (zwanych dalej „sprzętem”) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji wskazany został w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego, tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

Część 2:

— pamięć masowa typ 2 NAS Rack – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 21.

3. Wskazane w pkt 2 powyżej przewidywane maksymalne ilości sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazane zostały szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnych ilościach. Ilości te mogą ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu w podziale na poszczególne części zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Pamięć RAM / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe dyski / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 31 marca 2022 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał:

1) dla części 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu sieciowego* o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100) brutto każde;

2) dla części 2 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu sieciowego* o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł 00/100) brutto każde;

* Przez sprzęt sieciowy zamawiający rozumie przełączniki sieciowe lub pamięci masowe lub serwery lub macierze dyskowe (serwerowe) lub firewalle lub access-pointy lub routery.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia.

W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez wykonawcę spełnieniem warunku dla części 1 zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”). Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wypełnia sekcji A–D części IV), VI.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, JEDZ składa każdy z nich w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W sytuacji gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

2. W celu wykazania spełniana warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie zamawiającego:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy oraz zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera Wzór umowy ramowej – Załącznik nr 5 do SIWZ oraz Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 5A do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

1. W wyżej wskazanym terminie w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie(rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu (https://ezamowienia.ms.gov.pl).

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.U. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: (https://ezamowienia.ms.gov.pl).

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126), wskazanych:

4.1. w par. 5 pkt 1,

4.2. w par. 5 pkt 2,

4.3. w par. 5 pkt 3,

4.4. w par. 5 pkt 4,

4.5. w par. 5 pkt 5,

4.6. w par. 5 pkt 6,

4.7. w par. 5 pkt 9,

4.8. w par. 5 pkt 10,

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1. – ppkt 4.7.

6. Ofertę stanowią wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełniony Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,

7.2. ppkt 4.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) rozporządzenia,

7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) rozporządzenia.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par 7 ust 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz. IX pkt 3.5 SIWZ.

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w rozdz. XIX SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020