Lieferungen - 303415-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 124-303415

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Kozieł
E-Mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Telefon: +48 261848437

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia prac programistycznych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2616.29.2020.KE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia prac programistycznych.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 558 536.59 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30214000 Arbeitsplätze
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
30231300 Bildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miasto Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu i oprogramowania:

1. NB16_Apple_OSs_DEV_8C2.4GHz_32GB_2TB – 5 szt.

2. ALL27_Apple_OSs_DEV_18C2.3GHz_64GB_2TB – 3 szt.

3. TW_Apple_OSs_DEV_28C2.5GHz_192GB_4TB – 2 szt.

4. RACK_Apple_OSs_DEV_28C2.5GHz_192GB_4TB – 2 szt.

5. Monitor typu M6 – 4 szt.

6. Oprogramowanie grafiki wektorowej dla macOS – 10 szt.

Wskazanie w Opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu i oprogramowania do prac programistycznych kompatybilnego z rozwiązaniem już użytkowanym przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych.

W przypadku zaoferowania sprzętu lub oprogramowania równoważnego do wymienionego w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania oferowanego rozwiązania do testów przed podpisaniem umowy w celu potwierdzenia zgodności ze specyfikacją.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 558 536.59 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Przedmiotem zamówienia opcjonalnego jest zakup następującego sprzętu i oprogramowania:

1. NB16_Apple_OSs_DEV_8C2.4GHz_32GB_2TB – 5 szt.

2. ALL27_Apple_OSs_DEV_18C2.3GHz_64GB_2TB – 3 szt.

3. TW_Apple_OSs_DEV_28C2.5GHz_192GB_4TB – 2 szt.

4. RACK_Apple_OSs_DEV_28C2.5GHz_192GB_4TB – 2 szt.

5. Monitor typu M6 – 4 szt.

6. Oprogramowanie grafiki wektorowej dla macOS – 10 szt.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie urządzeń i oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofert. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę świadczoną w ramach jednej umowy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowy są załącznikiem nr 10 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/08/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, budynek nr 30, pokój 216, ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późń. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020