Lieferungen - 303779-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Medizinische Geräte

2020/S 124-303779

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 105-253355)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postanschrift: al. Kraśnicka 100
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-718
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr Monika Waligórska-Budyta, mgr Grzegorz Zinkiewicz
E-Mail: zamowienia@szpital.lublin.pl
Telefon: +48 815374655 / +48 815374624

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpital.lublin.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego (pompy infuzyjne, lampa łóżeczkowa, pulsoksymetr, profesjonalny szpitalny odciągacz pokarmu, inkubatory, kardiomonitor, respirator,) z możliwością składani ...

Referenznummer der Bekanntmachung: WSS SP ZOZ DZP 382/28/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego (pompy infuzyjne, lampa łóżeczkowa, pulsoksymetr, profesjonalny szpitalny odciągacz pokarmu, inkubatory, kardiomonitor, respirator) z możliwością składania ofert częściowych dla potrzeb Oddziału Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5.1 – 5.7 do SIWZ – parametry techniczne oraz szczegółowe warunki gwarancji i zapisy dotyczące serwisu gwarancyjnego zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 105-253355

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 1
Anstatt:

Inkubator otwarty (stanowisko do resuscytacji) – 3 szt, inkubator zamknięty – 4 szt

muss es heißen:

Inkubator otwarty (stanowisko do resuscytacji) – 3 szt.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana inkubatorów otwartych (stanowisko do resuscytacji) – 3 szt oraz doposażenie oddziału w 4 szt inkubatorów zamkniętych

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana inkubatorów otwartych (stanowisko do resuscytacji) – 3 szt.

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 3
Anstatt:

Respirator noworodkowy – 2 szt

muss es heißen:

Respirator noworodkowy – 1 szt., respirator oscylacyjny – 1 szt., inkubator zamknięty – 4 szt.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 3
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora transportowego – 2 szt

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora noworodkowego – 1 szt., respiratora oscylacyjnego – 1 szt., inkubatora zamkniętego – 4 szt.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Anstatt:

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. B SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI.B, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Uwaga:

Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz. VI B ust. 1 SIWZ.

Wspólnicy spółki cywilnej na wykazanie braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, składają zaświadczenie wystawione przez odpowiednio urzędy skarbowe, ZUS lub KRUS, dotyczące zarówno wspólników jak i spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących (KIO/KD 10/14 z 26.2.2014 oraz KIO/UZP 708/10 z 7.5.2010).

Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

1. wypełniony formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2. wypełniony Załącznik nr 5.1 – 5. 7 do SIWZ – parametry techniczne;

3. wypełniony Załącznik nr 7 do SIWZ – warunki gwarancji (dla każdej części oddzielnie);

4. pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik;

5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy;

6. dowód wniesienia wadium.

D. Oświadczenia i dokumenty składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania dotyczące wadium

1. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Nr pakietu Kwota wadium

1 5 700,00 PLN;

2 180,00 PLN;

3 2 600,00 PLN;

4 200,00 PLN;

5 800,00 PLN;

6 150,00 PLN;

7 160,00 PLN.

Dowód wniesienia/wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego.

4. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

5.1 pieniądzu;

5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

5.3 gwarancjach bankowych;

5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

muss es heißen:

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. B SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI.B, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Uwaga:

Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz. VI B ust. 1 SIWZ.

Wspólnicy spółki cywilnej na wykazanie braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, składają zaświadczenie wystawione przez odpowiednio urzędy skarbowe, ZUS lub KRUS, dotyczące zarówno wspólników jak i spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących (KIO/KD 10/14 z 26.2.2014 oraz KIO/UZP 708/10 z 7.5.2010).

Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

1. wypełniony formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2. wypełniony Załącznik nr 5.1 – 5. 7 do SIWZ – parametry techniczne;

3. wypełniony Załącznik nr 7 do SIWZ – warunki gwarancji (dla każdej części oddzielnie);

4. pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik;

5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy;

6. dowód wniesienia wadium.

D. Oświadczenia i dokumenty składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania dotyczące wadium

1. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Nr pakietu Kwota wadium

1 2 300,00 PLN;

2 180,00 PLN;

3 6 000,00 PLN;

4 200,00 PLN;

5 800,00 PLN;

6 150,00 PLN;

7 160,00 PLN.

Dowód wniesienia/wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego.

4. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

5.1 pieniądzu;

5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

5.3 gwarancjach bankowych;

5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: