Lieferungen - 303788-2020

30/06/2020    S124

Nederland-Utrecht: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2020/S 124-303788

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 095-226361)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: E. Hofman
E-mail: E.Hofman.03@mindef.nl
Telefoon: +31 682049803

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=144831

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst gevechtskleding basis (met en zonder permethrine)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor het leveren van gevechtskleding basis (met en zonder permethrine) onder een raamovereenkomst. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in de tender, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/solutions/9000113099

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-226361

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 15/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:01
Te lezen:
Datum: 15/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: