Lieferungen - 303793-2020

30/06/2020    S124

Polska-Białystok: Urządzenia sieciowe

2020/S 124-303793

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 083-195468)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-089
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych – Barbara Dokert-Świsłocka
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Tel.: +48 857485539
Faks: +48 857485625
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu serwerów do podstawowej analizy danych, archiwizacji wraz z klastrem obliczeniowym

Numer referencyjny: AZP.25.D.4.AI.P.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu serwerów do podstawowej analizy danych, archiwizacji wraz z klastrem obliczeniowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 dotyczący opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część SIWZ.

3. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

— 32420000-3 – urządzenia sieciowe,

— 30211300-4 – platformy komputerowe,

— 48822000-6 – serwery,

— 30237280-5 – zasilacze UPS rack,

— 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

— 30231300-0 – monitory ekranowe,

— 30213100-6 – komputery przenośne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 083-195468

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 09:45
VII.2)Inne dodatkowe informacje: