Lieferungen - 303850-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Informationssysteme

2020/S 124-303850

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Státní tiskárna cenin, státní podnik
Nationale Identifikationsnummer: 00001279
Postanschrift: Růžová 6, čp. 943
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Magdaléna Vyskočilová
E-Mail: vyskocilova.magdalena@stc.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.stc.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Referenznummer der Bekanntmachung: STC/286/GŘ/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48810000 Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Praha

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace polygrafického manažerského informačního systému, a to na základě technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 ZD a v souladu se smlouvou o dílo, která tvoří přílohu č. 1 ZD.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 19/09/2017
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ERP-ekonomika, výroba a DMS pro STC

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 183-374935

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: STC/286/GR/2017
Bezeichnung des Auftrags:

Nákup polygrafického manažerského informačního systému

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
19/09/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Cicero Stapro Group, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 27523586
Postanschrift: Pernštýnské náměstí 51
Ort: Pardubice
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 530 02
Land: Tschechien
E-Mail: info@iscicero.cz

Internet-Adresse: http://www.iscicero.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 15 149 500.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Jedná se o změny, vycházející z požadavků objednatele na další funkční požadavky díla, které byly zahrnuty do Fáze 4. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle čl. III smlouvy se rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění a učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem jsou dle § 222 odst. 5 zákona funkční požadavky díla vymezené v příloze č. 1 smlouvy.

Dodané vícepráce se skládají ze 120 vývojových bodů, v objemu cca 2 160 hodin (270 MD) obsahující: vývoj /konverze a migrace dat, podpůrné činnosti (analýza, zadání do vývoje, testování, školení) v následující skladbě (per modul, případně agenda): Expedice; Fakturace; Html sběr dat; Kalkulace; Manažer; Materiálové požadavky; NV; Obchod; Objednávky; PM; Propojení; Sběr dat; Sklad materiálu; Sklad materiálu, NV; Sklad materiálu, Výroba; Sklad polotovarů; Systém; Technologie; UNL; UNL, Technologie; ÚŘJ; Výroba; Výroba, UNL.

Celková cena závazku po zohlednění všech provedených změn dle § 222 zákona v rámci dodatku č. 3 je tato: 18 701 059 CZK bez DPH.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
48810000 Informationssysteme
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72263000 Software-Implementierung
50324100 Systemwartung
72253000 Help-Desk und Unterstützungsdienste
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Praha

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace polygrafického manažerského informačního systému, a to na základě technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 ZD a v souladu se smlouvou o dílo, která tvoří přílohu č. 1 ZD.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 19/09/2017
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 551 559.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Cicero Stapro Group, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 27523586
Postanschrift: Pernštýnské náměstí 51
Ort: Pardubice
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 530 02
Land: Tschechien
E-Mail: info@iscicero.cz

Internet-Adresse: http://www.iscicero.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Jedná se o změny, vycházející z požadavků objednatele na další funkční požadavky díla, které byly zahrnuty do Fáze 4. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle čl. III smlouvy se rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění a učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem jsou dle § 222 odst. 5 zákona funkční požadavky díla vymezené v příloze č. 1 smlouvy.

Dodané vícepráce se skládají ze 120 vývojových bodů, v objemu cca 2 160 hodin (270 MD) obsahující: vývoj /konverze a migrace dat, podpůrné činnosti (analýza, zadání do vývoje, testování, školení) v následující skladbě (per modul, případně agenda): Expedice; Fakturace; Html sběr dat; Kalkulace; Manažer; Materiálové požadavky; NV; Obchod; Objednávky; PM; Propojení; Sběr dat; Sklad materiálu; Sklad materiálu, NV; Sklad materiálu, Výroba; Sklad polotovarů; Systém; Technologie; UNL; UNL, Technologie; ÚŘJ; Výroba; Výroba, UNL.

Celková cena závazku po zohlednění všech provedených změn dle § 222 zákona v rámci dodatku č. 3 je tato: 18 701 059 CZK bez DPH.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Jedná se o změny, které nelze technicky zajistit prostřednictvím jiného dodavatele, a jiné řešení by způsobilo zadavateli výrazné zvýšení nákladů. Jedná se o změny, jejichž nutnost provedení vyvstala v průběhu realizace jednotlivých etap díla a jsou nezbytné pro dosažení účelu VZ.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 15 149 500.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 18 701 059.00 CZK