Lieferungen - 303863-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Lehrmittel

2020/S 124-303863

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wrocław
Nationale Identifikationsnummer: 931934839
Postanschrift: ul. Strzegomska 49a
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-611
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Wolicka
E-Mail: kwolicka@ckz.edu.pl
Telefon: +48 717986700

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ckz.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (ogłoszenie dot. umowy 18/PN/J/2019/LO-VI)

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/PN/J/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162100 Lehrmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych do pracowni chemicznych w ramach zadania 4 – do Liceum Ogólnokształcącego nr VI we Wrocławiu

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu, ul. Hutnicza 45, 54-139 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych w ramach Zadania 4 do Liceum Ogólnokształcącego nr VI we Wrocławiu – zakres zgodny z załącznikiem do umowy – w tym m.in. rękawice laboratoryjne (100 szt. w opakowaniu) – 1 opakowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowej umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do umowy – Arkusz kalkulacyjny

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 27/04/2020
Ende: 25/05/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” (zwanego dalej „Projektem”). Projekt jest współfinansowany z Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2014–2020:

1) numer i nazwa Osi priorytetowej: 10;

2) numer i nazwa Działania: 10.2;

3) numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 085-201240

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 18/PN/J/2019
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych do pracowni chemicznych w ramach zadania 4 – do Liceum Ogólnokształcącego nr VI we Wrocławiu

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
27/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tesora Marzena Paczyńska
Nationale Identifikationsnummer: 24279509
Postanschrift: ul. Kasztanowa 5
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
E-Mail: biuro@tesora.eu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 25 839.32 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W ramach zamówienia (dla zadania 4) – z uwagi na formułę zamówienia 18/PN/J/2019 realizowanego jako zamówienie wspólne (przy udziale dwóch Zamawiających) – zawierane były umowy częściowe.

Umowa zawarta ze wskazaną w sekcji II.2.1 szkołą jest jedną z 9 umów częściowych, zawartych w ramach zadania 4.

Modyfikacja umowy polegała na zmniejszeniu jej zakresu w wyniku rezygnacji z zakupu rękawic lateksowych (brak dostępności, bardzo wysoka cena – okoliczności opisane w sekcji VII.2.1 i VII.2.2 niniejszego ogłoszenia), w efekcie czego doszło do zmniejszenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (o kwotę stanowiącą wartość zakupu rękawic w ilości i cenie przewidzianej w umowie) – o czym mowa w sekcji VII.2.3 niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
39162100 Lehrmittel
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Polska, woj. dolnośląskie, Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu, ul. Hutnicza 45, 54-139 Wrocław, POLSKA

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych (w ramach zadania 4) do: Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu, ul. Hutnicza 45, 54-139 Wrocław – z wyłączeniem dostawy rękawic lateksowych w ilości 100 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowej umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do umowy – Arkusz kalkulacyjny.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 27/04/2020
Ende: 25/05/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 24 639.32 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tesora Marzena Paczyńska
Nationale Identifikationsnummer: 24279509
Postanschrift: ul. Kasztanowa 5
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
E-Mail: biuro@tesora.eu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Wobec wyczerpania dyspozycji wskazanych w art. 15r ust. 1 i 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 568), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonał zmian w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp przez zmianę:

1) zakresu umowy – zmniejszenie zakresu przedmiotowego i ilościowego, tj. wykreślenie obowiązku dostawy rękawic laboratoryjnych w ilości 100 sztuk;

2) wysokości wynagrodzenia umownego – zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę dostawy rękawic laboratoryjnych, tj. o kwotę 1 296,00 PLN brutto.

W konsekwencji aneks nr 1/2020 z 25.5.2020 wprowadzono następujące modyfikacje do umowy:

1) wykreślono pozycję 32 w Załączniku nr 1 do umowy „Arkusz kalkulacyjny dla szkoły”, tj. „Rękawice laboratoryjne, cienkie, elastyczne. 100 szt. w opakowaniu”;

2)§ 4 ust. 1 umowy otrzymał brzmienie:

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto: 24 639,32 PLN,

Podatek VAT: 5 657,00 PLN,

Brutto: 30 296,32 PLN.

Wskazane powyżej zmiany zostały wprowadzone zgodnie z treścią art. 15r ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu, tj.:

„Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

(...)

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

(...)”.

Mając na uwadze treść powyższego przepisu Wykonawca, pismem z 13.5.2020, powiadomił pisemnie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, mających wpływ na brak możliwości należytej realizacji przedmiotowej umowy.

Wykonawca wskazał w piśmie, iż z uwagi na panującą pandemię, na rynku polskim mocno ograniczony jest obecnie dostęp do rękawic laboratoryjnych, a te do których Wykonawca ma dostęp są za cenę zdecydowanie wyższą aniżeli ta jaką zaoferował on w swojej ofercie. Wykonawca wskazał również, iż są duże trudności w zakresie możliwości sprowadzenia rękawic zza granicy, bowiem tego typu asortyment dostarczany jest obecnie wyłącznie do szpitali i placówek medycznych.

Na potwierdzenie przedstawionego stanu faktycznego, Wykonawca przedstawił dokumenty stanowiące załącznik nr 2 do aneksu (stanowiska dostawców wskazujące na problemy z dostawą rękawic oraz informujące o znacznym wzroście ich cen).

Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty wykazują w sposób nie budzący wątpliwości wpływ wystąpienia COVID-19 na niemożność dostarczenia rękawic laboratoryjnych za cenę wskazaną w umowie, a tym samym wyczerpują one dyspozycję wskazaną w art. 15r ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu.

Po dokonanej przez Zamawiającego analizie treści pisma Wykonawcy oraz przedłożonych przez niego dokumentów, Zamawiający – działając zgodnie z dyspozycją art. 15r ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu – przekazał Wykonawcy swoje stanowisko odnośnie wpływu wskazanych przez Wykonawcę okoliczności na należyte wykonania przedmiotowej umowy.

W stanowisku tym Zamawiający stwierdził, iż wskazane przez Wykonawcę okoliczności faktycznie wpływają na brak możliwości należytego wykonania umowy, w związku z czym istnieje podstawa do tego, by dokonać – na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu – zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Modyfikacja umowy była konieczna z uwagi na wystąpienie okoliczności, których Zamawiający – pomimo dochowania należytej staranności – nie mógł przewidzieć. Okolicznością tą jest rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i ogłoszonym w związku z tym stanem pandemii oraz wprowadzonym przez większość państw na świecie lockdownem. Efektem tego był brak możliwości realizacji części zamówień w zgodzie z ich pierwotnym zakresem z uwagi na ograniczenia ekonomiczno-transportowe oraz – w przypadku przedmiotowego zamówienia – wobec pilnych potrzeb służb medycznych w zakresie dostępu do wybranego asortymentu powodującym ograniczony dostęp dla pozostałych odbiorców oraz znaczny wzrost ich ceny. Okoliczności jakie zdecydowały o konieczności wprowadzenia modyfikacji do przedmiotowej umowy oraz podstawy jej dokonania zostały opisane szczegółowo w sekcji VII.2.1 niniejszego ogłoszenia.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 25 839.32 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 24 639.32 PLN