Dienstleistungen - 304140-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2020/S 124-304140

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Wrocławski
Postanschrift: pl. Uniwersytecki 1
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-137
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bożena Dziuba
E-Mail: bzp@uwr.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uni.wroc.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.uni.wroc.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Wrocławski, Biuro Zamówień Publicznych, 50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55 pok.100
Postanschrift: ul. Kuźnicza 49/55, I piętro, pok.100
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-138
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bożena Dziuba
E-Mail: bzp@uwr.edu.pl
Telefon: +48 713752822

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uni.wroc.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.2711.19.2020.BD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: 64 130 m2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Posesja przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: 64 130 m2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Mycie kloszy lamp zewnętrznych i słupów / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktur / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1.11.2020.

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ) – złożone zgodnie z zapisami w rozdz. VII pkt 2 ppkt 4 SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – zał. nr 8 do SIWZ – albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 9 do SIWZ;

5) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

6) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty na ogólnie dostępne, bezpłatne, elektroniczne bazy danych, Zamawiający skorzysta z tych dokumentów dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierając je samodzielnie.

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z zapisami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz wskazanymi w SIWZ w rozdz. VI pkt 8, 9 i 10.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wielkości sprzątanej powierzchni zewnętrznej, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 7a do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

3) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.

II. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedną usługę sprzątania spełniającą poniższe warunki:

— usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy *,

— usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni zewnętrznych, przy czym powierzchnia ta nie może być mniejsza niż 30 000 m2 (słownie: trzydzieści tysięcy m2).

* W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie trwania min.12 m-cy wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z wzorem umowy – zał. nr 4 do SIWZ

Zmiany w umowie w §21:

1. Pomniejszenia wynagrodzenia proporcjonalnie o wartość usług niewykonywanych z powodu wyłączenia z użytkowania części posesji.

2. Powiększenia wynagrodzenia proporcjonalnie o wartość usług ponownie wykonywanych.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach:

a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podst. przepisów ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177);

b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług;

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;

— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/08/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55 pok. 100, 50-138 Wrocław, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III kwartał 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

2. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) kalkulację ceny – zał. nr 5 do SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) aktualne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 a Pzp – o których mowa w rozdz. VI pkt 1–5 – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa;

5) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik;

6) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – zał. nr 10 do SIWZ – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 8 000 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy).

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru – zał. nr 6 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub w zał. nr 12 do SIWZ.

7. Zasady tworzenia i przesłania JEDZ opisane są w SIWZ.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa własny „jednolity dokument”, a także odrębne JEDZ dotyczące tych podmiotów.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198 g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu.

4. Odwołanie:

a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu:

a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

c) sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu;

d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna.Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020