Dienstleistungen - 304166-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Opoczno: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2020/S 124-304166

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
Postanschrift: ul. Krótka 1
Ort: Opoczno
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 26-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PGK Opoczno sp. z o.o. w Opocznie
E-Mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
Telefon: +48 447547611
Fax: +48 447890647

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgk.opoczno.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pgk.opoczno.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego

Referenznummer der Bekanntmachung: 08/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawa i usługa pn.: „Dostawa pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego”.

2. Na przedmiot zamówienia składa się usługa leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy oraz dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zarówno wymagania dla pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej jak i warunki (zakres) finansowania określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie dostarczyć przedmiot dostawy do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie uzgodnionym przez strony oraz umożliwi jego sprawdzenie pod względem technicznym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144510 Fahrzeuge für Abfall
34144512 Müllverdichtungsfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Dostawa pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej składająca się wraz z usługą leasingu na przedmiot zamówienia została zrealizowana w siedzibie Zamawiającego – ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawa i usługa pn.: „Dostawa pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego”.

2. Na przedmiot zamówienia składa się usługa leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy oraz dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zarówno wymagania dla pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej jak i warunki (zakres) finansowania określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie dostarczyć przedmiot dostawy do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie uzgodnionym przez strony oraz umożliwi jego sprawdzenie pod względem technicznym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) – załącznik nr 3A do SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) – załącznik nr 3A do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) – załącznik nr 3A do SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) – załącznik nr 3A do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) – załącznik nr 3A do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

W wyniku udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta jedna umowa.

1) Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

3) Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych (.pdf, .doc, .docx) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowe Zamawiającego pod adresem (https://pgkopoczno.pl/) w zakładce zamówienia publiczne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020