Dienstleistungen - 304234-2020

30/06/2020    S124

Polen-Osiecznica: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2020/S 124-304234

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Osiecznica
Nationale Identifikationsnummer: 6121636295
Postanschrift: ul. Lubańska 43
Ort: Osiecznica
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-724
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Rutkowska
E-Mail: agnieszka.rutkowska@osiecznica.pl
Telefon: +48 757312107
Fax: +48 757312148

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.osiecznica.bip.net.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/osiecznica

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/osiecznica
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/osiecznica
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Osiecznica

Referenznummer der Bekanntmachung: RIP-ZP.271.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osiecznica w okresie od 1.8.2020 do 31.12.2020 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100 Hausmüllbeseitigung
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Osiecznica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osiecznica. Usługa musi być świadczona w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.) oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1450/17 z 21.12.2017 a także zapisami Uchwały Nr XVI/88/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/08/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: od 1.8.2020 a w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym – od następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy,

Zakończenie: do 31.12.2020.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek I: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Wykonawca musi wykazać, że posiada:

1) zaświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Osiecznica w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości następujących odpadów: wszystkich odpadów o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01,

2) zaświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dot. transportu i zbierania odpadów co najmniej o kodach: wszystkich z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek II: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 700 000,00 PLN.

Warunek III: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 200 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek IV: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę lub usługi polegającą/ce na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych i/lub prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów (tj. odbieranie odpadów zbieranych do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników i/lub worków) na łączną kwotę min. 700 000,00 PLN brutto i wadze minimum 650 Mg z terenu jednej gminy.

Warunek V: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum:

— 5 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i 3 letnim doświadczeniu na stanowisku kierowcy wyżej wymienionego pojazdu,

— 8 osobami, posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku, którego zakres obejmował załadunek odpadów,

— 2 osobami, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych.

Warunek VI: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował):

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania opadów zmieszanych,

— co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Uwagi:

1) wszystkie pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy, danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oraz oznakowane zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r.w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. poz. 1742),

2) wszystkie pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

3) pojazdy muszą być wyposażone:

— w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów,

— w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,

— w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Warunek VII: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122), w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Warunek VIII: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo-transportową – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Skrócenie terminu składania ofert ze względu na spełnianie przesłanki określonej w art. 43 ust. 2b) ppkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – zachodzi pilna potrzeba udzielenie zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/07/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Gminy w Osiecznicy – pok. nr 001 (sala konferencyjna), ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000 PLN. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020