Dienstleistungen - 304280-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2020/S 124-304280

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 61, Dział zamówień publicznych, pok. 307
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-091
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Sokołowska
E-Mail: aez@wum.edu.pl
Telefon: +48 225720347
Fax: +48 225720331

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://dzp.wum.edu.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wum.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://wum.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Referenznummer der Bekanntmachung: AEZ/S-055/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sprzątania terenów zewnętrznych wokół obiektów, ich odśnieżanie oraz pielęgnowanie terenów zielonych przy obiektach wyszczególnionych w załączniku nr 3.1 (Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1), i załączniku nr 3.2 (Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2), w podziale na pakiety jn.:

— pakiet nr 1 – usługa sprzątania domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

— pakiet nr 2 – usługa sprzątania budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz terenów zewnętrznych przyległych do budynków.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
90919000 Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

1) Dom Studenta nr 1 – ul. Batalionu Pięść 9, POLSKA;

2) Dom Studenta nr 2 i 2 BIS – ul. Karolkowa 84, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sprzątania terenów zewnętrznych wokół obiektów, ich odśnieżanie oraz pielęgnowanie terenów zielonych przy obiektach wyszczególnionych w załączniku nr 3.1 (Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1).

2. W zakresie pakietu 1 usługa sprzątania i utrzymanie czystości będzie wykonywana przy użyciu środków czystości i sprzętu technicznego Wykonawcy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 3.1 do SIWZ.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że w zakresie usług objętych pakietem 1, zgodnie z postanowieniami rozdział XIV SIWZ, w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy, ustanowił poza cenowe kryterium oceny ofert pn. aspekty społeczne, o wadze 2 %, zgodnie z którym Wykonawcy, który przy realizacji zamówienia zatrudni (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1) i 7) ustawy, tj.:

a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426);

b) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Pakiet 1 – za każdą osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426) lub osobę do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, Zamawiający przyzna 1 pkt, jednak łącznie nie więcej niż 2 pkt.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć na druku formularza ofertowego, odpowiednio dla pakietu 1, oświadczenie, w którym wykaże liczbę zatrudnionych osób jw. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zatrudnienia wskazanej w Oświadczeniu liczby osób jw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnia ww. osób, oferta w ww. kryterium otrzyma 0 pkt.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej nie podlega uzupełnieniu. W świetle powyższego niezłożenie tego dokumentu wraz z ofertą, skutkować będzie przyznaniem ofercie 0 pkt.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłoży Zamawiającemu:

1) wykazu pracowników wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, wraz ze wskazaniem w tym dokumencie podstawy zatrudnienia osób (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna);

2) wykazu urządzeń i środków czystości, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy;

3) kopię aktualnej polisy OC, obejmującej swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień Umowy, na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) dla pakietu nr 1 za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.

5. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach WUM, których dotyczyć będzie usługa stanowiąca przedmiot zamówienia. Spotkania Wykonawców z Zamawiającym przed rozpoczęciem wizji odbędzie się dla pakietu 1 14.7.2020 o godz. 10.00. Miejsce spotkania: Dom Studenta nr 2 i 2 BIS, ul. Karolkowa 84, 01-193 Warszawa, POLSKA – hol główny przy recepcji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 1, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena – 98 %; 2) aspekty społeczne – 2 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
90919000 Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Budynki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgodnie z informacją zawartą w rozdziale III, ust. 1 SIWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sprzątania terenów zewnętrznych wokół obiektów, ich odśnieżanie oraz pielęgnowanie terenów zielonych przy obiektach wyszczególnionych w załączniku nr 3.2 (Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2).

2. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia określonej w pakiecie 2, Zamawiający wymaga zapewnienia jednoosobowej obsługi szatni, w godzinach od 7.30 do 21.30, codziennie przez 7 dni w tygodniu za wyjątkiem następujących dni: 1.11., 11.11., Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, 6.1., Wielkanoc, 01.05, 03.05., Boże Ciało, 15.08. w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego - ul. Żwirki i Wigury 63 oraz budynku przy ul. Litewskiej 14 i 16, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3.2 do SIWZ.

3. W zakresie pakietu 2 usługa sprzątania i utrzymanie czystości będzie wykonywana przy użyciu środków czystości i sprzętu technicznego Wykonawcy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 3.2 do SIWZ.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, że w zakresie usług objętych pakietem 2, zgodnie z postanowieniami rozdział XIV SIWZ, w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy, ustanowił poza cenowe kryterium oceny ofert pn. aspekty społeczne, o wadze 2 %, zgodnie z którym Wykonawcy, który przy realizacji zamówienia zatrudni (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1) i 7) ustawy, tj.:

a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426);

b) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Pakiet 2 – za każdą osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426) lub osobę do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, Zamawiający przyzna 0,2 pkt, jednak łącznie nie więcej niż 2 pkt.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć na druku formularza ofertowego, odpowiednio dla pakietu 2, oświadczenie, w którym wykaże liczbę zatrudnionych osób jw. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zatrudnienia wskazanej w Oświadczeniu liczby osób jw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnia ww. osób, oferta w ww. kryterium otrzyma 0 pkt.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej nie podlega uzupełnieniu. W świetle powyższego niezłożenie tego dokumentu wraz z ofertą, skutkować będzie przyznaniem ofercie 0 pkt.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłoży Zamawiającemu:

1) wykazu pracowników wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, wraz ze wskazaniem w tym dokumencie podstawy zatrudnienia osób (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna);

2) wykazu urządzeń i środków czystości, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy;

3) kopię aktualnej polisy OC, obejmującej swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień Umowy, na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych) dla pakietu nr 2 za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.

6. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach WUM, których dotyczyć będzie usługa stanowiąca przedmiot zamówienia. Spotkania Wykonawców z Zamawiającym przed rozpoczęciem wizji odbędzie się dla pakietu 2 w 15.7.2020 o godz. 10.00. Miejsce spotkania: Warszawski Uniwersytet Medyczny, budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA – hol główny przy recepcji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 2, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena – 98 %; 2) aspekty społeczne – 2 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale VIII SIWZ, Zamawiający żąda:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – stanowiący załączniku nr 9.1 oraz złącznik nr 9.2 do SIWZ, odpowiednio dla pakietu 1 i 2 – przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli treść informacji przekazanej przez Wykonawcę, w części IV sekcji C,,JEDZ”, odpowiadać będzie wymaganemu zakresowi informacji jw., Zamawiający odstąpi od żądania złożenia Załącznika nr 9.1 oraz 9.2 do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi, których przedmiotem były/są:

a) w zakresie usług objętych pakietem 1: nie więcej niż 2 usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach zamieszkania zbiorowego*) świadczonych w tym samym czasie przez okres co najmniej 11 miesięcy każda, o łącznej wartości brutto tych usług nie mniejszej niż 250 000,00 PLN i łącznej powierzchni wewnętrznej nie mniejszej niż 3 000 m2;

b) w zakresie usług objętych pakietem 2: nie więcej niż 2 usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej**) świadczonych w tym samym czasie przez okres co najmniej 11 miesięcy każda, o łącznej wartości brutto tych usług nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN oraz łącznej powierzchni wewnętrznej nie mniejszej niż 15 000 m2 – potwierdzonych załączonymi do oferty dowodami***, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 9.1 oraz 9.2 do SIWZ odpowiednio dla pakietu 1 i 2.

*) Budynek zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny - – zdefiniowany w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

**) Budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny – zdefiniowany w § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Przyjmuje się, że zapisy do ww. umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy.

3. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w okolicznościach przewidzianych w rozdziale XXVIII ust. 3 i 4 SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/08/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/08/2020
Ortszeit: 13:30
Ort:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział zamówień publicznych, pokój 307, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, aktów wykonawczych do ustawy.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest:

a) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, POLSKA, zwanej dalej „platformą”, zapewniającą przeprowadzenie niniejszego postępowania w sposób zgodny z przepisami rozdziału 2a ustawy. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i szczegółowo opisany w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności rozdziale XVIII i XIX.

3. Szczegółowa instrukcja obsługi platformy dostępna jest pod ww. adresem (https://wum.ezamawiajacy.pl) w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku problemów w obsłudze platformy należy zgłaszać je na adres ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr telefonu +48 225768752.

4. Wykonawca powinien zapoznać się z SIWZ.

5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 rozdziału VIII SIWZ:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 1 SIWZ, z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 11 SIWZ;

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SIWZ.

6. Dokumenty w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. W oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych, wykonywane co najmniej w systemie zmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (8 h), zgodnie informacją zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile usługi te nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, działając i na rzecz w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W celu niknięcia wątpliwości, na dzień rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem umowy, w zakresie usług objętych pakietem 1 Zamawiający wymaga zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę co najmniej 11 osób, natomiast w zakresie usług objętych pakietem 2 co najmniej 55 osób i każda z tych osób zatrudniona będzie na pełen etat.

8. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA, reprezentowany przez Rektora WUM. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXXI SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i na zasadach przepisów działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020