Dienstleistungen - 304347-2020

30/06/2020    S124

Polen-Wadowice: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 124-304347

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wadowice, Urząd Miejski w Wadowicach
Nationale Identifikationsnummer: 000526423
Postanschrift: pl. Jana Pawła II 23
Ort: Wadowice
NUTS-Code: PL21A Oświęcimski
Postleitzahl: 34-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Kokoszka
E-Mail: umwadowice@wadowice.pl
Telefon: +48 338731811/+48 338731812/+48 338731813
Fax: +48 338731815

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wadowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Projekt techniczny drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z dworcem PKS”

Referenznummer der Bekanntmachung: IR.271.9.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z dworcem PKS, w ramach którego należy wykonać:

a) zakres I: projekt techniczny drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z dworcem PKS oraz drogą krajową nr 52 w miejscowości Wadowice wraz z uzyskaniem prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę;

b)zakres II: projekt techniczny drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z projektowanym parkingiem w rejonie ul. Nadbrzeżnej / ul. Sienkiewicza w miejscowości Wadowice wraz z uzyskaniem prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 177 500.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
NUTS-Code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z dworcem PKS, w ramach którego należy wykonać:

a) zakres I: projekt techniczny drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z dworcem PKS oraz drogą krajową nr 52 w miejscowości Wadowice wraz z uzyskaniem prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę;

b)zakres II: projekt techniczny drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z projektowanym parkingiem w rejonie ul. Nadbrzeżnej / ul. Sienkiewicza w miejscowości Wadowice wraz z uzyskaniem prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę.

Ponadto, ul. Sienkiewicza znajduje się w obrębie strefy otulinowej staromiejskiego układu urbanistycznego.

Zakres zamówienia dla każdego z zakresów obejmuje sporządzenie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zgodnym z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, w przedmiocie i na warunkach, jakie zostały określone w zamówieniu podstawowym.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 062-148495
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Projekt techniczny drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z dworcem PKS”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. k.
Postanschrift: ul. Matejki 7
Ort: Chełm
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 22-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 143 958.15 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 177 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy.

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie

Zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu biegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, innym podmiotom, a także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020