Dienstleistungen - 304589-2020

30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego

2020/S 124-304589

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Orłowska, Beata Szymanowska – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szkolenia dla kadr KAS z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania

Numer referencyjny: C/841/19/DOS/B/176-2
II.1.2)Główny kod CPV
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka specjalistycznego: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania (z naciskiem na konwersacje) dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną.

2. Zakres tematyczny każdego ze szkoleń obejmuje:

1) konwersacje uwzględniające słownictwo z zakresu: cła, prawa, podatków, dokumentów celnych oraz zadań i procedur stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową;

2) konwersacje z zakresu rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych;

3) konwersacje z zakresu kontroli celnej: kontrola osób, w tym rewizja osobista, kontrola bagażu, przeszukanie środków transportu;

4) przekazywanie informacji o prawach i obowiązkach podróżnego, limity przywozowe/wywozowe dla podróżnych w zakresie różnych towarów i środków pieniężnych, ograniczenia pozataryfowe;

5) wydawanie poleceń osobom przek ...

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 547 500.00 PLN / Najdroższa oferta: 945 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55100000 Usługi hotelarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Polski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka specjalistycznego: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania (z naciskiem na konwersacje) dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej wraz z usługą hotelarsko- gastronomiczną.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr PL/2018/PR/0064.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 018-040305
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Toruńska Akademia Jazdy Bogusław Bach
Adres pocztowy: ul. Bielańska 66
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 547 500.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020