Dienstleistungen - 304704-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Apriltsi: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2020/S 124-304704

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 113-274566)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Apriltsi
Nationale Identifikationsnummer: 000291627
Postanschrift: ul. „Vasil Levski“ No. 109
Ort: Apriltsi
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Postleitzahl: 5641
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Marko Penov — gl. ekspert „Obshtinska sobstvenost, obshtestveni porachki i transport“
E-Mail: apriltsi1976@abv.bg
Telefon: +359 69582222
Fax: +359 69582285

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.obshtina-apriltsi.com/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-641-content.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци и междуградска линия Априлци—Троян

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е услуга.

Предметът на обществената поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от общинската транспортна схема на община Априлци, както и областната транспорт на схема от квотата на община Априлци.

В техническата спецификация подробно са описани маршрутните разписания за всяка от автобусните линии

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 113-274566

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Допълнителна информация
Anstatt:

Гаранция за изпълнение:

За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

— парична сума в размер, равен на 0,2 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметката на възложителя: банка ДСК — Априлци, BIC STSABGSF, IBAN BG82STSA93003300284710,

— безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на възложителя, покриваща размер от 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС,

— застраховка в полза на възложителя, която обезпечава задълженията на изпълнителя за изпълнението на договора, с покритие в размер на 0,2 % от стойността на договора без ДДС.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

muss es heißen:

Гаранция за изпълнение:

За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

— парична сума в размер, равен на 0,2 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметката на възложителя: банка ДСК — Априлци, BIC STSABGSF, IBAN BG82STSA93003300284710,

— безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на възложителя, покриваща размер от 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на договора без ДДС,

— застраховка в полза на възложителя, която обезпечава задълженията на изпълнителя за изпълнението на договора, с покритие в размер на 0,2 % от стойността на договора без ДДС.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: