Fournitures - 304906-2020

Submission deadline has been amended by:  373261-2020
30/06/2020    S124

Pologne-Varsovie: Machines et appareils d'essai et de mesure

2020/S 124-304906

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gaz-System S.A.
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-337
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Kamila Matuszak
Courriel: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Téléphone: +48 618544368

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.gaz-system.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup i dostawa mierników i wyposażenia do mierników z podziałem na 3 części zamówienia

Numéro de référence: ZP/2020/06/0124/POZ
II.1.2)Code CPV principal
38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa mierników i wyposażenia do mierników z podziałem na 3 części zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A (dla części I), Załącznik nr 1B (dla części II), Załącznik nr 1C (dla części III) oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zakup i dostawa przyrządów ogólnego zastosowania

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przyrządów ogólnego zastosowania

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 70
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Uwaga do sekcji II.2.7 ogłoszenia: termin realizacji zamówienia – 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 14.12.2020, określony jest w rozdziale VI SIWZ.

Uwaga do sekcji IV.2.6 ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zakup i dostawa mierników

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mierników

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 70
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Uwaga do sekcji II.2.7 ogłoszenia: termin realizacji zamówienia – 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 14.12.2020, określony jest w rozdziale VI SIWZ.

Uwaga do sekcji IV.2.6 ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zakup i dostawa akcesoriów do kalibratorów

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akcesoriów do kalibratorów

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 70
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Uwaga do sekcji II.2.7 ogłoszenia: termin realizacji zamówienia – 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 14.12.2020, określony jest w rozdziale VI SIWZ

Uwaga do sekcji IV.2.6 ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 ustawy.

Do oferty składanej za pośrednictwem portalu zakupowego należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII SIWZ.

Uwaga:

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednolity dokument dotyczący każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

b) Zamawiający nie dopuszcza sporządzania i przekazywania elektronicznej kopii jednolitego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się

W dokumentacji postępowania.

III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/08/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/08/2020
Heure locale: 10:30
Lieu:

Oferty zostaną otwarte poprzez transmisję on-line.

W celu uczestnictwa w transmisji należy połączyć się z wirtualnym pokojem konferencyjnym, do którego link oraz wymagany identyfikator i kod dostępu są następujące:

— link: https://join.video.gaz-system.pl/,

— identyfikator spotkania: 311199,

— kod dostępu: 3579.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119 str. 1), dalej zwanego „RODO”:

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;

3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;

będzie Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w rozdziale VIII SIWZ lub za pośrednictwem portalu zakupowego.

Ze względu na ograniczenie tech. w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w dok. postępowania.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w dziale VI, rozdział 1—3 ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
26/06/2020