Services - 304973-2020

Submission deadline has been amended by:  333580-2020
30/06/2020    S124

România-Bucureşti: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

2020/S 124-304973

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Număr naţional de înregistrare: 10874881
Adresă: Str. Polonă nr. 65
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010494
Țară: România
Persoană de contact: Departament achiziții – Ramona Tosa; Direcția retehnologizare – Rodica Boboc
E-mail: cnicolescu@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212031333/+40 212038234
Fax: +40 212031315

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.nuclearelectrica.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098204
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă

Număr de referinţă: 10874881/2020/0641.02
II.1.2)Cod CPV principal
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia are ca scop realizarea de servicii de elaborare – in doua etape – a unei analize financiare (etapa 1) si a unui studiu de fezabilitate (etapa a 2-a) pentru proiectul de retehnologizare a Unitatii 1 a CNE Cernavoda.

Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in conf. cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP, in legatura cu documentatia de atribuire vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari care au fost transmise in SEAP numai in limba engleza vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/reformate in limba romana.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 170 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi prestate la sediul prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

Serviciile vor fi prestate in doua etape:

— etapa 1 – prestatorul va elabora o analiza financiara a SNN/CNE Cernavoda;

— etapa 2 – prestatorul va elabora un studiu de fezabilitate.

Analiza financiara a SNN/CNE Cernavoda va determina valoarea maxima a investitiei pentru care SNN cu Unitatea 1 retehnologizata sa ramana competitiva pe piata de energie, in noul ciclu de operare de 30 de ani. De asemenea, analiza va determina capacitatea maxima de imprumut pe care SNN o poate sustine, in conditiile actuale, avand in vedere si celelalte proiecte de investitie planificate.

Studiul de fezabilitate va fi elaborat conform cerintelor de continut prevazute in HG 907/2016 la Anexa 4, dar numai celor aplicabile unui obiect de investitii existent care urmeaza sa fie retehnologizat (reflectate in mod indicativ in Anexa B a caietulului de sarcini) si conform cerintelor mentionate in Anexa A a caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 (evitarea conflictului de interese): operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ghita – director general;

— Dan Laurentiu Tudor – director general adjunct;

— Paul Ichim – director financiar;

— Romeo Urjan – director Directie retehnologizare (DR);

— Ileana Rodica Boboc – înlocuitor director DR;

— Laura Constantin – director Directie juridica (DJ);

— George Codrut Tudor – înlocuitor director DJ;

— Vlad Chiripus – înlocuitor director DJ/șef Departament avizare legalitate documente (DALD);

— Cristina Bacaintan – înlocuitor principal șef DALD;

— Iuliana Cormos – înlocuitor subsidiar șef DALD/consilier juridic principal DALD;

— Cristina Nazarevscky – șef Departament achizitii (DA);

— Dana Banea – înlocuitor șef DA;

— Razvan Dumitru Sandu – înlocuitor șef DA/șef Serviciu achizitii, servicii si lucrari (SASL);

— Stella Ciulcov – înlocuitor șef Serviciu achizitii, servicii si lucrari (SASL);

— Ionel Bucur – expert CNE principal;

— Mircea Gheorghe – expert CNE I;

— Niculae Florescu – expert CNE I;

— Lucian Constantinescu – expert achizitii publice;

— Serban Dumitrache – inginer specialist;

— Ramona Tosa – expert achizitii publice principal.

Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European DUAE, sectiunea „Motive de excludere” cu informatiile aferente situatiei lor.

Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa si vor depune impreuna cu DUAE (Documentul Unic de Achizitii European) declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016, Formularul III.1.1.a.

Cerinta nr. 2 (motive de excludere): operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE), Partile a II-a si a III-a, cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, i se va solicita inainte de declararea castigatorului, prezentarea de documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, astfel:

— pentru persoane juridice/fizice romane:

2(a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, pentru sediu/sucursale/puncte de lucru/s.a. (dupa cum este cazul), asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

2(d) alte documente edificatoare dupa caz;

— pentru persoane juridice/fizice straine:

2(e) orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana sau engleza. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota: certificatele fiscale/documentele edificatoare vor trebui sa ateste ca ofertantul, ofertantii asociati, tertii, sustinatori, subcontractantii declarati nu au datorii restante la data prezentarii documentului.

Cerinta nr. 1: operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si inregistrati, in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: toți operatorii economici participanți la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) – secțiunea „Criterii de selectie”, cap. A, cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele prin care să probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:

I.1.1. pentru ofertanți persoane juridice/fizice române – se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului din Bucuresti sau al judetului unde ofertantul are sediul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului republicata;

I.1.2. pentru ofertanți persoane juridice/fizice străine – se vor prezenta documente similare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

Informațiile cuprinse în cadrul certificatului constatator/documentului similar trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificatii cifra de afaceri medie anuala. Cerinta 1: operatorii economici trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2017, 2018 si 2019) de minimum 2 000 000 de EUR.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) – secțiunea „Criterii de selectie”, cap. B, cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile – Formular F 20 – contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2017, 2018 si 2019) de minimum 2 000 000 de EUR.

Notă: pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii trei ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă monedă decat euro, va fi cursul de schimb mediu anual euro/alta moneda, comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnro.ro pentru fiecare an în parte.

Nota 1: sustinere financiara. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia sa dovedeasca entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul este obligat sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Modalitatea de indeplinire: ofertantul va completa DUAE – Partea a II-a, sectiunea C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si, dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea B din Partea IV.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinta 1: operatorii economici participanti la procedura vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 15 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), conținând: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt entitati/autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca in ultimii 15 ani au efectuat si au dus la bun sfarsit servicii similare la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege in mod cumulativ: elaborarea a cel putin unui studiu de fezabilitate sau a unei documentatii tehnico-economice echivalente, care sa contina informatii relevante (analiza tehnica, analiza financiara si analiza de riscuri aferente proiectelor de retehnologizare sau de constructie de unitati noi, conform cap. 4 si 5 din Anexa B a caietului de sarcini) si care a fundamentat decizia privind un proiect de investitii privind constructia sau retehnologizarea unei unitati nuclearo-electrice de tip „Candu”, cu o valoare de minimum 500 000 000 de EUR. Elaborarea modelelor financiare si structurarea investitiilor pentru obiective de investitii majore din domeniul energetic evaluate la min. 500 000 000 de EUR (pentru un obiectiv).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), secțiunea „Criterii de selectie”, cap. C, cu informatii relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei. La nivelul DUAE, operatorii economici vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarii acestuia (inclusiv datele de contact), data si numarul documentului de receptie, ponderea si/sau activitatile pentru care au fost responsabili, valoarea proiectelor de investitii pentru care au fost prestate serviciile similare mentionate in contractele invocate.

La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele indicate in DUAE, documente justificative cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte indeplinirea cerintei privind experienta similara detinuta. Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa. Documentele emise intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Nota 1: sustinerea tehnica In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Modalitate de indeplinire: ofertantul va completa DUAE – Partea a II-a, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea a II-a, Partea a III-a si, dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea C din Partea a IV-a.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare (GP) este de 55 000 RON. Valabilitatea GP este de 180 de zile de la termenul-limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel licitat/publicat de BNR, în data in care este transmisa invitatia de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei anuntului de participare).

Transfomarea valorii GP in alta valuta se va efectua la 2 (doua) zecimale.

Constituire:

(a) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari – pana la termenul-limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara;

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul-limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR, sector 1, Bucuresti (pentru ron –RO94RNCB0072049718520001; pentru euro – RO45RNCB0072049718520010).

Dovada constituirii GP se va depune in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si propunerea tehnica.

Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG 394/2016.

Entitatea contractanta poate reţine GP, in conditiile art. 43 din HG 394/2016.

Prestatorul va avea obligația de a constitui o garanție de bună execuție în cuantum de 10 % din valoarea fără TVA a contractului.

Modalitatea de constituire va fi în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016 cu modificările si completările ulterioare, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, conform precizarilor de la art. 12 din contract.

III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Daca este cazul, se va completa Formularul III.1.8.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/07/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1. In cazul in care dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj clasandu-se pe primul loc, în vederea departajării acestora, entitatea contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la factorul de evaluare „Componenta tehnică”;

2. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.8;

2.1. Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2. In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru partea de contract indeplinita;

3. La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;

4. Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014 disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf cu respectarea termenului solicitat de entit. contractanta la cap. I.3. Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in conf. cu art. 173 din Legea nr. 99/ 2016 cu modificarile ulterioare;

5. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

6. Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data-limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;

7. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti;

8. Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP, in legatura cu documentatia de atribuire, vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari care au fost transmise SEAP, numai in limba engleza, vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/reformate in limba romana.

Nota: informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de iden [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SN Nuclearelectrica S.A. – Departamentul achiziții
Adresă: Str. Polonă nr. 65, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010494
Țară: România
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212031304
Fax: +40 212031315

Adresă internet: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/06/2020