Services - 304979-2020

Submission deadline has been amended by:  366479-2020
30/06/2020    S124

Pologne-Varsovie: Supervision des travaux de construction

2020/S 124-304979

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Rudy
Courriel: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl
Téléphone: +48 123933455
Fax: +48 123931562
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
Adresse postale: pl. Matejki 12
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-157
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Rudy
Courriel: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl
Fax: +48 123931562
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
I.6)Activité principale
Autre activité: obsługa sieci świadczących usługi w zakresie transportu kolejowego

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach proj. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrast. przystankowej

Numéro de référence: IREZA3g-216-04/20
II.1.2)Code CPV principal
71247000 Supervision des travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem Zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 5 983 683.00 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Lieu principal d'exécution:

Usługa będzie realizowana na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie na terenie województwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim

II.2.4)Description des prestations:

Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę Zarządzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczególności:

Zadanie nr 1:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” - Budowa połączenia kolejowego do portu lotniczego Rzeszów Jasionka”, które będzie prowadzone w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczególności wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji projektowej, w tym:

Dokumentacji przedprojektowej,

Koncepcji programowo-przestrzennej,

Projektu budowlanego,

Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Opracowanie projektu wykonawczego,

Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Pełnienie nadzoru autorskiego.

b) realizacji Robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:

Nawierzchnia i podtorze,

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

Urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

Sieć trakcyjna wraz z układami zasilania,

Urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

Elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych,

Obiekty inżynieryjne,

Perony i obiekty kubaturowe,

Przejścia i przejazdy,

Usunięcie kolizji,

c) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska,

d) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane następujące zakresy prac:

Budowa ok. 5 km nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jesionka,

Budowa nowego PO Park Technologiczny,

Budowa Stacji Port Lotniczy

Budowę 4 przejazdów kolejowo – drogowych.

Zadanie nr 2:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” - Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej”, które będzie prowadzone w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczególności wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji projektowej, w tym:

Dokumentacji przedprojektowej,

Koncepcji programowo-przestrzennej,

Projektu budowlanego,

Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Opracowanie projektu wykonawczego,

Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Pełnienie nadzoru autorskiego.

b) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:

Nawierzchnia i podtorze,

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

Urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

Sieć trakcyjna wraz z układami zasilania,

Urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

Elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych,

Obiekty inżynieryjne,

Perony i obiekty kubaturowe,

Przejścia i przejazdy,

Usunięcie kolizji,

c) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska,

d) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 5 983 683.00 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 40
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Projekt jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowane POIS.05.02.00-00-0026/17-00 dla Projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp informuje, iż może unieważnić postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.2 IDW.

2. Zgodnie z art. 22 ust.1b. Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

— Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

— Zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia

4. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 5A do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

Informację o częściach Zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, nie polegając jednocześnie na ich zasobach, Wykonawca zamieszcza w części II sekcji D Jednolitego Dokumentu. Dodatkowo, w sekcji tej należy zamieścić nazwy (firmy) Podwykonawców, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia.

Zasady wypełniania Jednolitego Dokumentu zostały zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców

(np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 A do IDW, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 A do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do IDW.

7. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega,jeżeli jest już wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.3.5 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 B do IDW dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

Cd pkt VI.3

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2. IDW, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

b) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

Okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie tj.

Ad a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Ad b) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i start, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia finansowego, innych dokumentów określających przychód netto ze sprzedaży – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b) IDW.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

a) w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) maksymalnie 2 (dwóch) usług polegających na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy lub modernizacji linii kolejowych zelektryfikowanych, obejmujących budowę lub przebudowę lub modernizację: 1 szlaku i 2 stacji posiadających, co najmniej dwa tory dodatkowe, przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których wartość zakończonych lub odebranych Świadectwem Przejęcia (protokołem odbioru końcowego lub dokumentem równoważnym) robót wynosi, co najmniej 100 000 000,00 (sto milionów) PLN brutto każda.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami wchodzącymi w skład Stałego Zespołu Inżyniera, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Nazwa stanowiska Inżynier Projektu

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe;

— 5 - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub Dyrektora Kontraktu lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi,

— w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na minimum 2 inwestycjach infrastruktury transportowej w tym przynajmniej 1 dotyczącej infrastruktury kolejowej (przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej) realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

2. Nazwa stanowiska Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe;

— - doświadczenie: wykonanie lub udział w wykonaniu jako koordynator, w ciągu ostatnich 5 (pięć) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, co najmniej 2 (dwóch) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonych dla transportowych inwestycji liniowych (linie kolejowe, drogi krajowe lub wojewódzkie) oraz w oparciu o które wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę (lub równoważne dokumenty wydane przez właściwy urząd w innym kraju) lub udział w nadzorowaniu w zakresie ochrony środowiska realizacji co najmniej 2 (dwóch) inwestycji transportu lądowego (linia kolejowa lub droga o kategorii co najmniej wojewódzka).

3. Nazwa stanowiska Ekspert ds. roszczeń

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: -wykształcenie wyższe;

— minimum 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu lub rozpatrywaniu roszczeń, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w inwestycjach realizowanych w oparciu o warunki FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

Cd poniżej

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

4. Nazwa stanowiska Projektant w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

— posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu opracował minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym.

5. Nazwa stanowiska Projektant w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

— posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu opracował minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej.

6. Nazwa stanowiska Projektant w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

— posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu opracował minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

7. Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne;

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

W ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, zdobył minimum 5 (pięcio) letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot lub inspektora nadzoru w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na minimum 1 (jednej) inwestycjach kolejowych, które łącznie obejmowały budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej w zakresie, co najmniej 1 (jednego) szlaku i 1 (jednej) stacji

8. Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne

— Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

— doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym na minimum 1 (jednej) inwestycji kolejowej, która łącznie obejmowała budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej w zakresie, co najmniej 1 (jednego) szlaku i 1 (jednej) stacji

Cd w pkt VI.3

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Cena 100 %

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

90 000,00 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 7 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Informacja odnośnie zamówień podobnych: Zamawiający przewiduje udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług dotyczących zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją prac objętych zadaniem, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienia podobne dotyczyć będą usług nadzoru inwestorskiego wraz

Z rozliczeniem umowy (przygotowaniem dokumentów OT) nad realizacją zadania tj. robotami budowlanymi, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego zlokalizowanego na odcinkach:

• Linia kolejowa nr 71 od km 36,890 do km 66,311

• Linia kolejowa nr 91 od km 110,665 do km 194,396

• Linia kolejowa nr 106 od km 0,475 do km 31,090

• Nowoprojektowana linia kolejowa: 626 Zaczernie – Rzeszów Jasionka Międzynarodowy Port Lotniczy

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 31/07/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/09/2020
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 31/07/2020
Heure locale: 12:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum RealizacjiInwestycji Region Południowy, 31-157 Kraków, Pl. Matejki 12, w „sali korkowej” (II piętro)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Cd z pkt III.1.1 - 8. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy,

b) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt 9.7.1. – 9.7.7 IDW.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z zapisami pkt 14.15.2 IDW, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich.

10. Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania o udzielenie Zamówienia.

11. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy, oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW),

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW),

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW), a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

Cd w pkt VI.4.3

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odowławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Cd. z pkt III1.3 - 9.Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: -Wykształcenie wyższe techniczne;

— Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej,

— posiada co najmniej 3 lata (36 miesiecy) doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej zadaniach związanych Budową lub Przebudową kolejowych obiektów inżynieryjnych spośród: most lub wiadukt, lub przepust, lub ściany oporowe, lub estakady, lub tunele liniowe, lub nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane,

O których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. poz. 1186.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 220)

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia

O Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych w danej specjalności, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, tj. ad a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Zał. nr 6 do IDW),

Dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2 IDW,

Ad b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 6a do IDW

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwetsycji Region Południowy
Adresse postale: pl. Matejki 12
Ville: Kraków
Code postal: 31-157
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
26/06/2020