Services - 304979-2020

Submission deadline has been amended by:  366479-2020
30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2020/S 124-304979

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Rudy
E-mail: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl
Tel.: +48 123933455
Faks: +48 123931562
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plk-sa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
Adres pocztowy: pl. Matejki 12
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-157
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Rudy
E-mail: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl
Faks: +48 123931562
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plk-sa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: obsługa sieci świadczących usługi w zakresie transportu kolejowego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach proj. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrast. przystankowej

Numer referencyjny: IREZA3g-216-04/20
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 983 683.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługa będzie realizowana na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie na terenie województwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę Zarządzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczególności:

Zadanie nr 1:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” - Budowa połączenia kolejowego do portu lotniczego Rzeszów Jasionka”, które będzie prowadzone w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczególności wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji projektowej, w tym:

Dokumentacji przedprojektowej,

Koncepcji programowo-przestrzennej,

Projektu budowlanego,

Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Opracowanie projektu wykonawczego,

Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Pełnienie nadzoru autorskiego.

b) realizacji Robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:

Nawierzchnia i podtorze,

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

Urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

Sieć trakcyjna wraz z układami zasilania,

Urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

Elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych,

Obiekty inżynieryjne,

Perony i obiekty kubaturowe,

Przejścia i przejazdy,

Usunięcie kolizji,

c) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska,

d) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane następujące zakresy prac:

Budowa ok. 5 km nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jesionka,

Budowa nowego PO Park Technologiczny,

Budowa Stacji Port Lotniczy

Budowę 4 przejazdów kolejowo – drogowych.

Zadanie nr 2:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” - Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej”, które będzie prowadzone w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczególności wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji projektowej, w tym:

Dokumentacji przedprojektowej,

Koncepcji programowo-przestrzennej,

Projektu budowlanego,

Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Opracowanie projektu wykonawczego,

Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Pełnienie nadzoru autorskiego.

b) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:

Nawierzchnia i podtorze,

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

Urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

Sieć trakcyjna wraz z układami zasilania,

Urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

Elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych,

Obiekty inżynieryjne,

Perony i obiekty kubaturowe,

Przejścia i przejazdy,

Usunięcie kolizji,

c) realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska,

d) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 983 683.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowane POIS.05.02.00-00-0026/17-00 dla Projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp informuje, iż może unieważnić postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.2 IDW.

2. Zgodnie z art. 22 ust.1b. Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

— Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

— Zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia

4. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 5A do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

Informację o częściach Zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, nie polegając jednocześnie na ich zasobach, Wykonawca zamieszcza w części II sekcji D Jednolitego Dokumentu. Dodatkowo, w sekcji tej należy zamieścić nazwy (firmy) Podwykonawców, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia.

Zasady wypełniania Jednolitego Dokumentu zostały zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców

(np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 A do IDW, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 A do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do IDW.

7. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega,jeżeli jest już wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.3.5 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 B do IDW dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

Cd pkt VI.3

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2. IDW, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

b) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

Okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie tj.

Ad a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Ad b) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i start, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia finansowego, innych dokumentów określających przychód netto ze sprzedaży – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b) IDW.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) maksymalnie 2 (dwóch) usług polegających na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy lub modernizacji linii kolejowych zelektryfikowanych, obejmujących budowę lub przebudowę lub modernizację: 1 szlaku i 2 stacji posiadających, co najmniej dwa tory dodatkowe, przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których wartość zakończonych lub odebranych Świadectwem Przejęcia (protokołem odbioru końcowego lub dokumentem równoważnym) robót wynosi, co najmniej 100 000 000,00 (sto milionów) PLN brutto każda.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami wchodzącymi w skład Stałego Zespołu Inżyniera, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Nazwa stanowiska Inżynier Projektu

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe;

— 5 - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub Dyrektora Kontraktu lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi,

— w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na minimum 2 inwestycjach infrastruktury transportowej w tym przynajmniej 1 dotyczącej infrastruktury kolejowej (przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej) realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

2. Nazwa stanowiska Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe;

— - doświadczenie: wykonanie lub udział w wykonaniu jako koordynator, w ciągu ostatnich 5 (pięć) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, co najmniej 2 (dwóch) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonych dla transportowych inwestycji liniowych (linie kolejowe, drogi krajowe lub wojewódzkie) oraz w oparciu o które wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę (lub równoważne dokumenty wydane przez właściwy urząd w innym kraju) lub udział w nadzorowaniu w zakresie ochrony środowiska realizacji co najmniej 2 (dwóch) inwestycji transportu lądowego (linia kolejowa lub droga o kategorii co najmniej wojewódzka).

3. Nazwa stanowiska Ekspert ds. roszczeń

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: -wykształcenie wyższe;

— minimum 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu lub rozpatrywaniu roszczeń, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w inwestycjach realizowanych w oparciu o warunki FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

Cd poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. Nazwa stanowiska Projektant w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

— posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu opracował minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym.

5. Nazwa stanowiska Projektant w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

— posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu opracował minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej.

6. Nazwa stanowiska Projektant w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

— posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu opracował minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

7. Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne;

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

W ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, zdobył minimum 5 (pięcio) letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot lub inspektora nadzoru w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na minimum 1 (jednej) inwestycjach kolejowych, które łącznie obejmowały budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej w zakresie, co najmniej 1 (jednego) szlaku i 1 (jednej) stacji

8. Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: - wykształcenie wyższe techniczne

— Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

— doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym na minimum 1 (jednej) inwestycji kolejowej, która łącznie obejmowała budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej w zakresie, co najmniej 1 (jednego) szlaku i 1 (jednej) stacji

Cd w pkt VI.3

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Cena 100 %

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

90 000,00 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 7 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Informacja odnośnie zamówień podobnych: Zamawiający przewiduje udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług dotyczących zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją prac objętych zadaniem, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienia podobne dotyczyć będą usług nadzoru inwestorskiego wraz

Z rozliczeniem umowy (przygotowaniem dokumentów OT) nad realizacją zadania tj. robotami budowlanymi, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego zlokalizowanego na odcinkach:

• Linia kolejowa nr 71 od km 36,890 do km 66,311

• Linia kolejowa nr 91 od km 110,665 do km 194,396

• Linia kolejowa nr 106 od km 0,475 do km 31,090

• Nowoprojektowana linia kolejowa: 626 Zaczernie – Rzeszów Jasionka Międzynarodowy Port Lotniczy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum RealizacjiInwestycji Region Południowy, 31-157 Kraków, Pl. Matejki 12, w „sali korkowej” (II piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd z pkt III.1.1 - 8. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy,

b) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt 9.7.1. – 9.7.7 IDW.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z zapisami pkt 14.15.2 IDW, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich.

10. Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania o udzielenie Zamówienia.

11. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy, oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW),

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW),

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW), a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

Cd w pkt VI.4.3

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Cd. z pkt III1.3 - 9.Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: -Wykształcenie wyższe techniczne;

— Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej,

— posiada co najmniej 3 lata (36 miesiecy) doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej zadaniach związanych Budową lub Przebudową kolejowych obiektów inżynieryjnych spośród: most lub wiadukt, lub przepust, lub ściany oporowe, lub estakady, lub tunele liniowe, lub nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane,

O których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. poz. 1186.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 220)

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia

O Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych w danej specjalności, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, tj. ad a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Zał. nr 6 do IDW),

Dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2 IDW,

Ad b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 6a do IDW

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwetsycji Region Południowy
Adres pocztowy: pl. Matejki 12
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 31-157
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020