Dienstleistungen - 304982-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Mediaș: Reparatur und Wartung von Wasserhähnen

2020/S 124-304982

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14056826
Postanschrift: Sucursala Mediaș, Str .Gării nr. 5
Ort: Mediaș
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Sucursala Mediaș – Serviciul achiziții în atenția: Florin Deac
E-Mail: ceciliia.bolchis@romgaz.ro
Telefon: +40 374401241
Fax: +40 269843940

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.romgaz.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098228
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de reparare și modernizare capete de erupție

Referenznummer der Bekanntmachung: 14056826/2020/S021.MED
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50513000 Reparatur und Wartung von Wasserhähnen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Capetele de eruptie reprezinta un ansamblu de robineti si corpuri de legatura cu care se echipeaza sondele si care permit exploatarea zacamintelor de hidrocarburi in conditii de siguranta. Din cauza conditiilor de lucru, la care capetele de eruptie sunt supuse, prin ele circuland amestecuri de fluide bifazice, condensat, care pot antrena si impuritati solide, componentele acestora se pot uza.

Prin activitatea de reparare a capetelor de eruptie se urmareste asigurarea functionarii acestora fara defectiuni si fara pericol in conditii tehnice si la parametrii de lucru la care au fost proiectate, executate si modernizate cu tehnologie snubbing.

Termenul-limita pentru solicitarea de clarificari este de 15 zile inainte inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inaintea datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 182 704.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO ROMANIA
Hauptort der Ausführung:

SNGN Romgaz S.A. Medias – sucursala Medias.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caiet sarcini atasat in SEAP.

Cantitatea minima si maxima pentru acord-cadru este:

Cantitatea minima/patru ani cap erupţie CE 2 9/16 x 140 bar – 40 buc.;

Cantitatea maxima/patru ani cap erupţie CE 2 9/16 x 140 bar – 60 buc.;

Cantitatea minima/patru ani cap erupţie CE 2 9/16 x 210 bar – 40 buc.;

Cantitatea maxima/patru ani cap erupţie CE 2 9/16 x 210 bar – 60 buc.;

Cantitatea minima/patru ani cap erupţie CE 2 9/16 x 350 bar – 4 buc.;

Cantitatea maxima/patru ani cap erupţie CE 2 9/16 x 350 bar – 16 buc.;

Cantitatea minima/patru ani cap erupţie CE 2 9/16 x 700 bar – 2 buc.;

Cantitatea maxima/patru ani cap erupţie CE 2 9/16 x 700 bar – 4 buc.

Cantitatea minima si maxima pentru un contract subsecvent este:

Cantitatea minima/contract subsecvent cap erupţie CE 2 9/16 x 140 bar – 10 buc.;

Cantitatea maxima/contract subsecvent cap erupţie CE 2 9/16 x 140 bar – 15 buc.;

Cantitatea minima/contract subsecvent cap erupţie CE 2 9/16 x 210 bar – 10 buc.;

Cantitatea maxima/contract subsecvent cap erupţie CE 2 9/16 x 210 bar – 15 buc.;

Cantitatea minima/contract subsecvent cap erupţie CE 2 9/16 x 350 bar – 1 buc.;

Cantitatea maxima/contract subsecvent cap erupţie CE 2 9/16 x 350 bar – 4 buc.;

Cantitatea minima/contract subsecvent cap erupţie CE 2 9/16 x 700 bar – 1 buc.;

Cantitatea maxima/contract subsecvent cap erupţie CE 2 9/16 x 700 bar – 2 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, la art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 sau orice document considerat edificator conform art. 181 din Legea nr. 99/2016;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, la art. 178 si art. 180, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 2.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 71-77 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Dumitru Dobrescu – director sucursala;

2. Teodora Magdalena Achimeţ – director economic;

3. Simona Popa – sef Birou juridic;

4. Mihai Ioan Man – director tehnic;

5. Dorian Bacila – sef Serviciu mecano-energetic;

6. Mihail Spinean – inginer Serviciu mecano-energetic;

7. Florin Deac – sef Serviciu achizitii;

8. Simona Sucuturdean – economist Biroul analize economice;

9. Cristian Simescu – consilier juridic;

10. Rodica Gaban – economist Serviciul achizitii.

Modalitate de indeplinire: ofertantii vor completa DUAE.

EC are obligatia completarii formularului de integritate conform art. 5 din Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Cerința nr. 1.

Inregistrare persoane juridice/fizice romana si persoane juridice/fizice straine.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru/contractului de achiziție sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru/contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta 1. Lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare in valoare/valoare cumulata de minimum: 450 000,00 RON fara TVA. Constituie experienta similara de natura si complexitatea contractului achizitiei, prestarea serviciilor de reparare capete de eruptie. Experienta similara din ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului-limită prevăzut în anuntul de participare publicat inițial. Se va prezenta DUAE de catre operatorul economic care are calitatea de ofertant, tert sustinator, dupa caz, completat cu informatii relevante care sa demonstreze realizarea minimului valoric impus. Cerinta nr. 2. Informatii privind asocierea (daca este cazul). Orice op. ec. are dreptul de a participa la proced. de atrib. în calitate de ofertant în comun cu alti op. ec, în forme de as.temporara constituite în scopul participarii la proced. de atrib. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere. EC va solicita ofertantului sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica doar în masura în care o astfel de modif. va fi necesara pentru executarea în mod corespunz. a contr, conf. art. 67 alin. (2) din Legea 99/2016. Op. ec. asociati vor specifica in acordul de asociere denumirea asociatilor, datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective. Se solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Se solicita, la încheierea contr. sau atunci când se introduc subcontractanti, prezentarea contr. încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în of.sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin subcontractantilor, precum si sumele aferente prestarilor, sa fie cuprinse în contr. de achizitie. Contr. prezentate trebuie sa fie în concordanta cu of. si se vor constitui în anexe la contr. de achizitie. În situatia în care un subcontractant îsi exprima optiunea de a fi platit direct de catre EC, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contrt. care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Aceste dispozitii nu diminueaza raspunderea ofertantului în ceea ce priveste îndeplinirea tuturor obligatiilor din viitorul contr., inclusiv a obligatiilor subcontractate. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Se solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor. Informatii privind sustinerea ferma (daca este cazul). În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacit. teh. invocând suportul unui tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angaj. ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. In situatia in care sustinerea teh. vizeaza resurse netransferabile, cum ar fi experienta similara, prin prezentarea unei liste a princip. servicii prestate in ultimii trei ani, angaj. ferm trebuie sa garanteze EC indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contr. Persoana care asigura sustinerea teh. nu trebuie sa se încadreze în motivele de excludere.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta 1: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

— procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;

— recomandări;

— alte documente echivalente.

Pentru calculul echivalentei pt. contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON, se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.

Cerinta nr. 2: se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire entitatea contractanta va solicita dovada indeplinirii cerintei, doar ofertantului clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garantiei de participare: 5 600 RON.

Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor.

GP se constituie conform art. 42 alin. (1) din HG 394/2016.

GP se exprima in RON sau in valuta, echivalenta pt. GP depusa in valuta se face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare se vor folosi urmatoarele date:

SNGN Romgaz SA – Sucursala Medias, Str. Garii nr. 5, loc. Medias, CUI 14128280, J32/466/2001, cont RO82 RNCB 0231 0154 6634 0001 al entitatii contractante, deschis la BCR Medias.

Constituirea GP fara utilizarea datelor de mai sus constituie motiv de clarificari.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta entitatii contractante, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor mentionata in anuntul de participare.

Ofertantii care depun oferte vor afisa obligatoriu in SEAP dovada constituirii GP, scanata, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor, ca urmare a art. 42 alin. (7), din HG 394/2016.

Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile conform art. 143 alin. (2) lit. k) din HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, conform art. 43 din HG 394/2016.

Garantia de participare se va returna de catre entitatea contractanta conform art. 44 din HG 394/2016.

Garantia de participare emisa în alta limba, decât limba româna, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului fara TVA.

Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

— Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

— Toate certificatele si documentele emise in alta limba decât romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

— In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016;

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

— In cazul in care pe primul loc se gasesc doua sau mai multe oferte cu pretul identic, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari” va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de formulare a contestației și de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SNGN Romgaz S.A. Mediaș – Sucursala Mediaș — Birou juridic
Postanschrift: Str. Gării nr. 5
Ort: Mediaș
Postleitzahl: 551010
Land: Rumänien
E-Mail: simona.popa@romgaz.ro
Telefon: +40 374401290
Fax: +40 269844092

Internet-Adresse: www.romgaz.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020