Lieferungen - 308224-2020

02/07/2020    S126

Polen-Warschau: Chemische Reagenzien

2020/S 126-308224

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 105-253318)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. W.K. Roentgena 5, adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-781
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Terech-Worosz
E-Mail: krystyna.terech-worosz@pib-nio.pl
Telefon: +48 225709432
Fax: +48 225709432

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pib-nio.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawę testów do automatycznego analizatora immunoserologicznego wraz z dzierżawą analizatora

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-140/20/KT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300 Chemische Reagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do automatycznego analizatora immunoserologicznego wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 105-253318

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Anstatt:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

10 000,00 PLN.

muss es heißen:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

2 900,00 PLN.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego:

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór Załącznik nr 8 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj.: minimum 2 dostawy testów/odczynników wraz z dzierżawą analizatora o łącznej wartości brutto minimum 300 000,00 PLN.

muss es heißen:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego:

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór Załącznik nr 8 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj.: minimum 2 dostawy testów/odczynników wraz z dzierżawą analizatora o łącznej wartości brutto minimum 90 000,00 PLN.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 04/09/2020
muss es heißen:
Tag: 14/09/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: