Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 308768-2022

08/06/2022    S109

Polska-Goleniów: Usługi związane z odpadami

2022/S 109-308768

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA GOLENIÓW
Krajowy numer identyfikacyjny: 8560008981
Adres pocztowy: PLAC LOTNIKÓW 1
Miejscowość: GOLENIÓW
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Janiszewska
E-mail: zamowienia.publiczne@goleniow.pl
Tel.: +48 914698200
Faks: +48 914698298
Adresy internetowe:
Główny adres: www.goleniow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów

Numer referencyjny: WGG.271.4.2.2022.KJ
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1.1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK.

1.2. Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta i gminy Goleniów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1.1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK.

1.2. Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów.

2. W zakresie: Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i gminy Goleniów z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy zarówno nieruchomości o zabudowie jedno-, jak i wielolokalowej) oraz odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także odbiór i zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie z aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz odbiór i zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).2.1. Szacuje się ilość odpadów komunalnych do odebrania w wysokości 29 567,07 Mg w okresie obowiązywania umowy.

3. W zakresie: Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków i innych nieruchomości niezamieszkanych, nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiących własność Gminy Goleniów oraz będących w dyspozycji Gminy Goleniów, zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów i obszarach wiejskich, a także odpadów zebranych w trakcie akcji porządkowych, imprez organizowanych przez Gminę Goleniów i jednostki jej podległe. Usługi wywozu odpadów dotyczą odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, a także odpadów wielkogabarytowych. 3.1. Zamawiający szacuje następujące ilości odpadów komunalnych do odbioru i przekazania do zagospodarowania: 1 621,60 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy spełniające normę co najmniej EURO 5 / Waga: 15.00
Kryterium jakości - Nazwa: Przeprowadzenie dodatkowych akcji edukacyjnych / Waga: 25.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-236593
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.Na przedmiotowe postępowanie w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2022