Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 310156-2021

21/06/2021    S118

Pologne-Wrocław: Lasers

2021/S 118-310156

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 091-235115)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Wrocławska
Adresse postale: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-370
Pays: Pologne
Point(s) de contact: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-062/2021 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Courriel: justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

SZP/242-062/2021 Dostawa femtosekundowego źródła laserowego dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki PWr – zakup realizowany w ramach projektu NLPQT

Numéro de référence: SZP/242-062/2021
II.1.2)Code CPV principal
38636100 Lasers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa femtosekundowego źródła laserowego dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

2. Kod CPV: 38636100-3 Lasery.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ.

5. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014–2020 – projekt: „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/06/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 091-235115

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 23/06/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 29/06/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 20/09/2021
Lire:
Date: 26/09/2021
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 23/06/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 29/06/2021
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Zamawiający przekazuje Informacje nr 2 dla Wykonawców (udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania).